Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe s objedinjene rasprave o Prijedlogu zakona o državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 297; Prijedlogu zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, prvo čitanje, P.Z. br. 302 te Prijedlogu zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, prvo čitanje, P.Z. br. 299

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 29. sjednici održanoj 07. ožujka 2018. razmotrio je Prijedlog zakona o državnom odvjetništvu, Prijedlog zakona o Državnoodvjetničkom vijeću i Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktima od 22. veljače 2018. godine.

Odbor je Prijedloge zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. Provedena je objedinjena rasprava.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je novi Zakon o državnom odvjetništvu organizacijski propis za rad državnih odvjetništava, iz kojeg se izdvajaju odredbe o Državnoodvjetničkom vijeću u poseban zakon. Prijedlogom se razrađuje postupak imenovanja Glavnog državnog odvjetnika, uređuje postupanje građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava u zaštiti imovinskih prava RH, razrađuje način rada državnog odvjetništva, preciziraju prava i dužnosti državnoodvjetničkih dužnosnika, preciziraju poslovi državnoodvjetničke i pravosudne uprave i ovlasti ravnatelja državnoodvjetničke uprave, razrađuju odredbe o Etičkom kodeksu državnih odvjetnika i njihovih zamjenika.

Nadalje, predstavnik predlagatelja istaknuo je da se Prijedlogom zakona o Državnoodvjetničkom vijeću  uređuje djelokrug i način rada Državnoodvjetničkog vijeća, uređuju se uvjeti i postupak izbora članova Vijeća, te uvjeti i postupci imenovanja, napredovanja, premještaja i razrješenja, stegovne odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Cilj je da se predloženim odredbama osigura povećanje učinkovitost u radu Vijeća i ubrzanje postupaka imenovanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Najvažniji prijedlozi odnose se na: izmjene odredbi o sastavu članova Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika s ciljem osiguranja ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti te zastupljenosti po područjima rada, propisivanje uvjeta za kandidiranje za člana Vijeća, odlučivanje o davanju odobrenja zamjenicima državnih odvjetnika u obavljanju drugih poslova i službi, propisivanje strožih uvjeta za imenovanje zamjenika županijskih državnih odvjetnika, daljnje jačanje samostalnosti i neovisnosti državnog odvjetništva, ograničenje mandata državnog odvjetnika, uvođenje mogućnosti za podnošenje pravnog lijeka protiv odluke o stegovnoj odgovornosti, uređenje sustava podnošenja, vođenja i kontrole imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

Također, predstavnik predlagatelja obrazložio je da se Prijedlogom zakona o područjima i sjedištima sudova predlaže nova organizacija sudova, slijedom toga  potrebno je i mrežu općinskih i županijskih državnih odvjetništava  uskladiti s novom mrežom sudova. Uvažavajući posebnosti državnog odvjetništva prijedlog mreže općinskih državnih odvjetništava nije u cijelosti podudaran s mrežom općinskih sudova. Prijedlogom se pored 22 postojeća državna odvjetništva predlaže ustanovljavanje tri nova općinska državna odvjetništva u Metkoviću, Pazinu i Vinkovcima. Reorganizacija mreže državnih odvjetništava te određivanje područja nadležnosti sukladno područjima nadležnosti općinskih i županijskih sudova, osigurat će ravnomjernu  iskorištenost postojećih resursa i bolju organizaciju radnih procesa.

U raspravi su članovi Odbora većinom glasova podržali donošenje predloženih zakona, istaknuvši da prijedlog ograničavanja mandata članovima Državnoodvjetničkog vijeća, treba preispitati, kako bi se osigurao određeni kontinuitet u radu Vijeća. Istaknuli su da prilikom provođenja javne rasprave o zakonskim prijedlozima treba voditi računa o rokovima.  Na prijedloge zakona iznijete  su sljedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja:

-predlaže se u odredbama kojima se uređuje postupak imenovanja zamjenika državnih odvjetnika ujednačiti sigurnosnu provjeru o kandidatima na način da se ista primjeni i na kandidate iz sustava pravosuđa kada se kandidiraju na viši sud, te na kandidate za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Predlaže se paralelno provođenje psihološkog testiranja i sigurnosne provjere kandidata, s obzirom da postupci traju u prosjeku tri mjeseca,
-predlaže se odredbe kojima se uređuju sredstva za rad Državnoodvjetničkog vijeća izdvojiti u zasebnu glavu,
-mišljenje je da se smanjenje norme pravosudnih dužnosnika članova Državnoodvjetničkog vijeća treba urediti proporcionalno radnim danima Vijeća na bazi mjesečnih pokazatelja,
-predlaže se preispitati odredbe o zastupanju na temelju punomoći, na način da se uredi pribavljanje suglasnosti na ugovore veće vrijednosti, kako bi se osigurala dodatna zaštita imovine u jedinicama lokalne uprave i samouprave,
-predlaže se uz Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava i Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova do drugog čitanja dostaviti sve potrebne pokazatelje o broju predmeta i broju dužnosnika državnih odvjetništava i sudova.      

Odbor je jednoglasno sa  deset (10) glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke:

1. Rasprava o Prijedlogu zakona o državnom odvjetništvu, Prijedlogu zakona o Državnoodvjetničkom vijeću i Prijedlogu zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava sukladno članku 247. stavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora provest će se objedinjeno.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa sedam (7) glasova „za“ i tri (3) suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o državnom odvjetništvu, Prijedlog zakona o Državnoodvjetničkom vijeću i Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Orsat Miljenić