Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o gradnji, prvo čitanje, P.Z. br. 332, predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na dvadeset i trećoj sjednici održanoj 20. studenoga 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o gradnji, prvo čitanje, P.Z. br. 332 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 3. svibnja 2018. godine.

Na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/18-12/46, Urbroj: 50301-27/04-18-8 od 14. lipnja 2018. godine.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja detaljno je pojasnio svrhu ovoga Prijedloga zakona te dodatno ukazao na problematiku bespravne gradnje baznih stanica i postupanje teleoperatera u Republici Hrvatskoj, utjecaju na zdravlje ljudi i okoliš te potrebu uvođenja obveze izdavanja građevinske dozvole za navedene objekte.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske obrazložio je razloge zbog kojih se Vlada Republike Hrvatske protivi prihvaćanju Prijedloga ovoga zakona a kako to stoji u njezinom mišljenju. Istaknuo je kako se izgradnja ovakvih objekata ne može izvoditi protivno prostornom planu i kako su sva postupanja do uporabne dozvole u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te zakona kojim je uređeno područje gradnje. Navedena problematika odnosi se i na druge propise iz domene okoliša, zdravstva i dr.

U raspravi je, nadalje, konstatirano da sadašnje stanje nije zadovoljavajuće, izneseni su primjeri bespravne izgradnje baznih stanica i nezadovoljstva građana zbog nepostojanja pravnih mehanizama da se bespravno izgrađene stanice uklone.

Ukazano je kako je za rješavanje ove problematike nužna međuresorna suradnja, suradnja jedinica lokalne samouprave te uključivanje mjesnih odbora.
 
Odbor je, većinom glasova (6 glasova „za“, 3 glasa „protiv“, 1 glas „suzdržan“), odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji, P.Z. br. 332

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.

PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda  Topolko, univ.spec.oec.