Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje, P.Z.br. 634

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na 29. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje,  P.Z. br. 634 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. lipnja 2019. godine.

Na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo. 

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske uvodno je obrazložio razloge donošenja ovoga Zakona.

Najavio je da će se ovim izmjenama omogućiti  deficitarnom kadru u javnim službama potpora u rješavanju stambenog pitanja, pri čemu se omogućava, osim izgradnje i kupnja stanova ili obiteljske kuće u svrhu davanja u najam državnim deficitarnim javnim službenicima za vrijeme obavljanja službe.
Također, predstavnik predlagatelja je istaknuo da se predloženim Zakonom proširuju mogućnosti posebnog programa pomoći u rješavanju stambenog pitanja građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, te je dana mogućnost rješavanja stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca.

Zakon također uvodi promjenu kamatne stope, te se zbog stanja na tržištu, smanjuje kamatna stopa na javna sredstva sa 3% na 2%.

Prijedlog zakona  jasnije definira prava i obveze raspolaganja POS-ovim stanovima,  postupanje kupaca, APN-a, odnosno javnih ustanova i banaka u slučaju prodaje ili najma stanova. 

Predstavnik predlagatelja izvijestio je kako su razmotrene primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi u prvom čitanju, te istaknuo da se Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji od Prijedloga toga zakona razlikuje u uvođenju zabrane otuđenja i davanja u najam i stanova kupljenih 10 godina prije stupanja na snagu ovoga Zakona i propisuje se provedba ove zabrane upisom u zemljišne knjige, te u uvođenju mogućnosti da Ministarstvo hrvatskih branitelja i jedinica lokalne samouprave kupe neprodane stanove za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata koje se provodi na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Što se tiče retrogradne primjene zakona u navedenom dijelu smatra se opravdanim jer se radi  o sprječavanju zlouporabe javnih sredstava.

U raspravi je podržano donošenje ovog Zakona.

Također, iznesena je primjedba na Prijedlog zakona u dijelu u kojem on onemogućuje jedinicama lokalne samouprave da raspolažu POS-ovim  stanovima.
Stoga je u raspravi predložen i prihvaćen amandman kako bi se omogućilo JLS da koristi program društveno poticane stanogradnje i za svoje potrebe.

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (12 glasova „za“)  odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje  

ZAKONA O IZMJENAMA  I  DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Uz sljedeći amandman (jednoglasno, 12 glasova „za“):

U članku 8., u izmijenjenom članku 28., stavku 1. iza riječi: „izuzev“ dodaju se riječi: „stana kupljenog prema odredbi članka 3. stavka 3. ovoga Zakona i“.

Obrazloženje:
Uvođenjem zabrane raspolaganja kupljenim stanovima u članku 8. ovoga Zakona, ujedno se zabranjuje raspolaganje stanovima koje bi otkupila JLS za rješavanje stambenih pitanja osobama prema svojim potrebama. Kako bi se omogućilo JLS da koristi program društveno poticane stanogradnje i za svoje potrebe, predložen je amandman u gornjem tekstu. 


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko. 


PREDSJEDNICA ODBORA

Bernarda  Topolko, univ.spec.oec.