Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo s rasprave o Izvješću o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2019. godine

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na 7. sjednici održanoj 21. travnja 2021. godine, raspravljao je o Izvješću o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2019. godine,  koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu sa člankom 39. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. veljače 2021. godine.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

Uvodno, predstavnici  predlagatelja obrazložili su predmetno Izvješće i održali prezentaciju o istom. Istaknuli  su  kako Izvješće prioritetno prikazuje probleme u prostoru, analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor, predlaže rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja. 
U ovom je Izvješću naglasak na temama koje su obilježile razdoblje od 2013. do 2019. godine: novi paket zakona iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i građevinske inspekcije, razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja te intenzivnog procesa ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.
Izvješće se sastoji od četiri osnovne cjeline: 1. Polazišta, 2. Analiza i ocjena stanja; 3. Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te 4. Prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Također, u Izvješću je prikazana prostorna struktura korištenja i namjene površina RH; dana analiza sustava naselja te navedene gospodarske djelatnosti koje utječu na prostor; analiza opremljenosti prostora infrastrukturom od značaja za RH; analiza zaštite i korištenja dijelova prostora od posebnog značaja.


U raspravi je iznesen prigovor na nepodnošenje Izvješća o stanju u prostoru RH svake 4 godine sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju.
Članovi Odbora istaknuli su kako se radi o hvalevrijednom dokumentu koji je kvalitetno izrađen i sveobuhvatan.
Članica Odbora istaknula je problem parcelacije poljoprivrednog zemljišta na male čestice koje se onda prodaju. Članovi Odbora složili su se da je potrebno iznaći način  i izmijeniti zakonsku regulativu kako bi se zabranilo isto, zabranila bespravna gradnja na tim česticama i zadržala svrha takvog zemljišta.
U raspravi je iznesen prijedlog člana Odbora da se katastru zabrani provođenje parcelacije poljoprivrednog zemljišta, prema uzoru na danski model.
U raspravi je također član Odbora pojasnio kako plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa u RH nije otežavajući faktor za investicije, komparirajući isto sa drugim državama u kojima se umjesto toga plaća porez na nekretnine.
Na pitanja člana Odbora kada će biti završen Državni plan prostornog razvoja i kada će  stupiti na snagu Pravilnik za prostorne planove nove generacije predstavnici predlagatelja su za treći kvartal najavili izmjene Zakona o prostornom uređenju, a stupanje na snagu navedenog Pravilnika tijekom ove godine jer je u visokoj fazi izrade. 
Član Odbora je u raspravi problematizirao česte izmjene prostornih planova zbog vlasničko-pravnih odnosa i provođenje prostornih planova u cijelosti bez postojanja instituta urbane komasacije.
Na pitanje člana Odbora da li se razmišljalo o sufinanciranju izrade prostornih planova a  posebno urbanističkih planova uređenja predstavnica predlagatelja je podsjetila kako je u nacionalnom planu oporavka i otpornosti  2021. – 2026. predviđeno 180 milijuna kuna za prostorne planove nove generacije.
Također iznesen je prijedlog da se pri izradi urbanističkih planova ili prostornih planova razmisli o izradi karata zbog čestog preklapanja sa katastrom što predstavlja operativni problem.

Odbor je nakon provedene rasprave,  većinom glasova (8 glasova „za“, 1 glas „protiv“,  1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka:

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013. – 2019. GODINE


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Predraga Štromara.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                                                              Predrag Štromar