Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti okoliša, drugo čitanje, P. Z. E. br. 680

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravio je, na 64. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine, Konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007. godine.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na temelju svoje nadležnosti iz članka 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni Konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. Odbor je raspolagao pisanim primjedbama na Konačni prijedlog zakona od Zelene akcije, Mreže udruga za zaštitu okoliša „Zeleni forum“ te PCAP Internationala u ime udruge Zelene mreže Karlovačke županije. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja ukratko je izložio razlike između rješenja koja se predlažu ovim Konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona te istaknuo osnovne novine ovoga Zakona koji čini značajan korak k usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a na području zaštite okoliša. U raspravi na Odboru istaknuto je da je ovo krovni zakon koji je objedinio sve sastavnice okoliša i koji će u primjeni biti usko vezan uz Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Ujedno je napomenuto da je predlagatelj prihvatio primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena u raspravi na Odboru tijekom prvog čitanja te ih ugradio u tekst Konačnog prijedloga zakona. Predsjednik Zelene akcije ukratko je naveo primjedbe Zelene akcije te je kao posebno sporan za udruge civilnog društva istaknuo članak 144. Konačnog prijedloga zakona kojim se regulira priznavanje pravnog interesa osobama zainteresirane javnosti. Ocjena je udruge da se navedenim odredbama previše ograničava pristup pravosuđu udugama građana registriranim za okoliš jer se pred njih stavljaju dodatni uvjeti kao što su registracija na području gdje se vodi postupak, registracija od najmanje dvije godine te dokazivanje aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša na području gdje je udruga registrirana.

O navedenoj primjedbi udruga civilnog društva na članak 144. raspravljeno je na Odboru te su iznijeta različita stajališta. Izraženo je stajalište kako je neprihvatljivo i neustavno definiranje uvjeta registracije od najmanje dvije godine prije nego je započeo postupak tijela javne vlasti o zahtjevu povodom kojeg udruga iskazuje svoj pravni interes. S druge strane ukazano je na moguću pojavu zlouporabe interesnim osnivanjem ad hoc udruga u cilju zaustavljanja ili prolongiranja realizacije nekog opravdanog i sa stajališta okoliša prihvatljivog projekta. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Slavko Linić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Marko Širac, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Slavko Linić