Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne s rasprave o Izvješću o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 13. sjednici održanoj 16. studenoga 2018. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 05. listopada 2018. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Prema riječima predstavnika predlagatelja ukupna imovina Fonda na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila je 923,1 milijun kuna. Ukupna dobit iz poslovanja Fonda u 2017. godini iznosi 23,3 milijuna kuna što je povećanje za 3,5% u odnosu na 2016. godinu. Koncem izvještajnog razdoblja broj udjela u Fondu bio je 1.688.084,1493, a vrijednost udjela iznosila je 467,35 kuna što je blagi pad u odnosu na 2016. godinu Kao i prethodnih godina 1/3 dobiti Fonda tj. 7.777.590,67 kuna uplaćeno je Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 1/3 predviđena je za raspodjelu članovima Fonda, a 1/3 za reinvestiranje u Fond.

U raspravi članovi Odbora ponovili su apel prema Vladi Republike Hrvatske da iznađe mogućnost i osnaži Fond dodjelom novih dionica trgovačkih društava u vlasništvu države. Postavljeno je pitanje, znajući da dionice HT-a čine 97,5% portfelja Fonda, što će biti s Fondom ako HT loše posluje i prestane isplaćivati dividendu.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg 

z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor je jednoglasno (9 glasova za) donio sljedeći

z a k lj u č a k

Predlaže se Hrvatskom saboru da Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu raspravi na sjednici Hrvatskoga sabora.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić