Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2018. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 17. sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2018. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN-99/18), dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 26. lipnja 2019. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Prema riječima predstavnika predlagatelja ukupna imovina Fonda na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila je 836,5 milijuna kuna, a ukupna dobit iz poslovanja Fonda u 2018. godini iznosi 28,78 milijuna kuna. Koncem izvještajnog razdoblja broj udjela u Fondu bio je 1.644.68,2145 a vrijednost udjela iznosila je 424,36 kuna što je blagi pad u odnosu na 2017. godinu. Tijekom 2018. godine 2/3 dobiti raspoređeno je za isplatu udjeličarima u iznosu od 7,8 milijuna kuna te isti iznos u Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ostvareni su prihodi od dividendi od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 32,7 milijuna kuna i od Kutjeva d.d. u iznosu od 469 tisuća kuna. Polovicom studenoga 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojim se želi povećati dobit Fonda, a time i poboljšati status hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

U raspravi članovi Odbora ponovno su istaknuli nužnost prijenosa nove imovine u Fond kako bi se osigurala njegova budućnost, a i kako bi se dodjelili udjeli u Fondu onim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji su to pravo stekli nedavno a iste još nisu dobili. Na tom se problemu, prema riječima ministra hrvatskih branitelja intenzivno radi u suradnji s Ministarstvom financija i Ministarstvom državne imivine čiji su predstavnici, nedavnim izmjenama Zakona o Fondu, ušli u Upravno viječe Fonda.

Nakon provedene rasprave Odbor je večinom glasova (8 glasova za i 2 suzdržana glasa)) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg 
        
               z a k lj u č k a
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2018. godinu.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor je jednoglasno (9 glasova za) donio sljedeći

                z a k lj u č a k
Predlaže se Hrvatskom saboru da Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2018. godinu raspravi na sjednici Hrvatskoga sabora.


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić