Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 4. sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN-99/18), dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 27. svibnja 2021. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Prema riječima predstavnika predlagatelja ukupna imovina Fonda na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila je 1.005.666.037,27 kuna, a ukupna dobit iz poslovanja Fonda u 2020. godini iznosi 38,82 milijuna kuna. Koncem izvještajnog razdoblja broj udjela u Fondu bio je 1.822.983,4956 a vrijednost udjela iznosila je 529,47 kuna što je blagi rast u odnosu na 2019. godinu. Tijekom 2020. godine raspoređena je dobit u iznosu od 50,22 mil. kuna na način da je 1 dividende reinvestirana, 1 je predviđena za ispltu udjeličarima, a 1 je raspoređena za razvojne i socijalne mjere odnosno uplaćena je Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Tijekom 2020. godine ostvareni su prihodi od dividendi za 2019. godinu od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 43,6 milijuna kuna.

Nakon uvodnog obrazloženja Odbor je bez rasprave jednoglasno (8 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg 

z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić