Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondove Europske unije u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 135

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 10. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. godine Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondove Europske unije u Republici Hrvatskoj koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. travnja 2021. godine. Odbor je raspravu o navedenom izvješću proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Ulaskom u novo financijsko razdoblje Europske unije od 2021. do 2027. godine, a imajući u vidu iskustva iz provedbe EU fondova prošlog financijskog razdoblja kao i brojne preporuke Europske komisije te revizijske nalaze, ukazala se nužnost jačanja administrativnih i apsorpcijskih kapaciteta te potreba daljnjeg pojednostavljenja i ujednačavanja pravila za korištenje sredstava EU fondova. Isto je prepoznato i od strane Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora, koji je na svojoj 31. sjednici, održanoj 11. prosinca 2019., donio zaključak kojim je preporučio izradu posebnog zakona kojim bi se ojačali kapaciteti i ujednačile prakse u upravljanju fondovima Europske unije.

Nadalje, naglasila je predstavnica Vlade, usvajanje Sporazuma o partnerstvu i programa očekuje se do kraja prvog polugodišta 2021. godine te je potrebno definirati osnovne institucionalne pretpostavke za prelazak u novo financijsko razdoblje. Slijedom navedenoga, pristupilo se uspostavi stabilnog institucionalnog okvira za korištenje EU fondova za razdoblje 2021.-2027., a također će se  odrediti provedba aktivnosti jačanja kapaciteta korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranim iz EU fondova. Predloženim Zakonom bi se odredilo Koordinacijsko tijelo i njegove temeljene funkcije u institucionalnom okviru za korištenje EU fondova te programska tijela za upravljanje provedbom i za reviziju programa u svakom od sustava upravljanja i kontrole, dok bi se funkcije i odgovornosti istih, odnosno način obavljanja funkcija Koordinacijskog tijela dodatno uredile uredbama Vlade RH, nakon usvajanja mjerodavnih pravnih propisa Europske unije. Na navedeni način, osigurao bi se kontinuitet i kroz buduća financijska razdoblja (počevši od financijskog razdoblja koje počinje s 1. siječnja 2021.), čime bi trajno, na odgovarajući način, bile osigurane pretpostavke za programiranje, uspostavu i nadzor institucionalnog okvira svakog pojedinog financijskog razdoblja. U raspravi je pozdravljeno pristupanje izradi ovog zakonskog prijedloga.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova (s glasova 7 "za" i 1 "suzdržanim") odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
mr. sc. Marko Pavić