Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti spremnosti Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 10. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. godine Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti spremnosti Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa odredbom članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (NN, broj 25/19), dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 29. ožujka 2021. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju nadležnosti iz članaka 44. i 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odboru je dostavljeno mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 6. svibnja 2021. godine, (KLASA: 022-03/21-12/23; URBROJ: 50301-05/31-21-7), u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati predmetno Izvješće.

Predstavnica podnositelja dodatno je obrazložila prijedlog naglasivši uvodno da su predmet revizije bile aktivnosti koje nadležne institucije i tijela RH poduzimaju kako bi bile spremne za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. Subjekti revizije bili su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Državni zavod za statistiku dok je cilj revizije bio ocijeniti spremnost institucija i tijela RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030., kao i provjeriti jesu li donesene strategije, nacionalni programi i planovi te akcijski planovi za provedbu ciljeva održivog razvoja, je li uspostavljen institucionalni okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. s jasno utvrđenom organizacijskom i koordinacijskom strukturom, provjeriti jesu li jasno definirane nadležnosti, uloge i odgovornosti institucija i tijela RH, provjeriti prati li se provedba ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. te provjeriti izvješćuje li se o provedbi ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, rekla je predstavnica podnositelja, a uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije, Državni ured za reviziju ocijenio je da su aktivnosti, koje nadležne institucije i tijela RH poduzimaju kako bi bile spremne za implementaciju ciljeva održivog razvoja, učinkovite, pri čemu su potrebna određena poboljšanja.

Državni ured za reviziju dao je sljedeće preporuke: osigurati stalnu dostupnost mrežne stranice Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine; izraditi nacionalni akcijski plan u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, za sustavno praćenje i izvještavanje o ciljevima održivog razvoja; odrediti odgovorne institucije u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, koje će biti zadužene za proizvodnju pokazatelja iz svog djelokruga; te poduzeti potrebne aktivnosti u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, kako bi se provelo mapiranje raspoloživosti podataka nužnih za izračunavanje pokazatelja održivog razvoja.

Državni ured za reviziju mišljenja je da bi provedba navedenih preporuka pridonijela otklanjanju utvrđenih nedostataka i propusta, čime bi se povećala spremnost nadležnih institucija i tijela RH za učinkovitu implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030., zaključila je predstavnica Državnog ureda za reviziju.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti spremnosti Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
mr. sc. Marko Pavić