Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Konačnom prijedlogu zakona o pružanju usluga u turizmu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 209

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 5. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. Konačni prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. prosinca 2017.  

Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se predmetni zakon u najopsežnijem dijelu odnosi na usklađivanje zakona s Direktivom (EU-a) 2015/2302, što je obveza svih članica Europske unije do 1. siječnja 2018. godine, čime će se postići bolja i učinkovitija zaštita potrošača. U odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru u tekstu Konačnog prijedloga zakona uvažena su neka stajališta iznesena u raspravi u Hrvatskom Saboru i njegovim radnim tijelima tijekom prvog čitanja te su učinjene i neke izmjene od strane predlagača. Prije svega, javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima proširen je krug turističkih usluga koje mogu pružati na svom području, imenovanje visokih učilišta za provedbu stručnog ispita za turističkog vodiča i pravilnik za provedbu stručnog ispita donosit će se uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, pravilnik za plovne objekte nautičkog turizma, a vezano uz ribarska plovila kao plovne objekte nautičkog turizma, donositi će se uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za ribarstvo, prihvaćen je i prijedlog Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora vezano uz uključivanje ribarske djelatnosti, osobito vezano uz rad slatkovodnih ribnjaka koji se bave akvakulturom, vezano uz uvjete koje mora ispunjavati voditelj poslova u turističkoj agenciji, smanjuje se broj godina radnog iskustva (na 1. god.), radi uklanjanja administrativnih prepreka te su prihvaćeni i prijedlozi Odbora za zakonodavstvo u smislu dorade teksta u pravnom i nomotehničkom smislu, pojasnio je predstavnik predlagatelja.

U raspravi je istaknuto kako će neki klubovi zastupnika podnijeti amandmane na predmetni zakon.

 

Nakon provedene rasprave Odbor je sa (6 glasova „za“i 2 „suzdržana) predložio Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o pružanju usluga u turizmu


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora.

                                                                                                           
PREDSJEDNIK ODBORA
  prof. dr. sc. Branko Grčić