Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 35. sjednici, održanoj 18. travnja 2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o kibernetičkoj sigurnosti  operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, prvo čitanje, P. Z. E. br. 320 (dalje u tekstu: Prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. ožujka 2018.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U kratkom uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula da se Prijedlogom zakona ispunjava obveza implementacije Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava 2016/1148 od 6. srpnja 2016. (dalje u tekstu: NIS direktiva) u nacionalno zakonodavstvo čime će se stvoriti preduvjeti za uspješno stvaranje sigurnog digitalnog društva.

Nadalje je naglasila da važećim propisima nisu već ranije u RH uvedene obveze koje bi bile kompatibilne sa svim zahtjevima NIS direktive. S obzirom na to, njezino prenošenje u pojedinačne važeće sektorske propise zahtijevalo bi niz izmjena i dopuna, te se slijedom toga pristupilo implementaciji donošenjem novog zakona kojim se namjerava na jedinstven način urediti navedena materija.

Nastavno je istaknula da je NIS direktiva usmjerena prema dvije skupine obveznika. Prvu skupinu čine operatori koji pružaju ključne usluga za društvo i nacionalnu ekonomiju, u okviru sedam NIS sektora, a drugu skupinu obveznika primjene mjera utvrđenih NIS direktivom čine davatelji digitalnih usluga.

Zaključno je naglasila da je ubrzani proces digitalizacije raznih industrijskih sektora prepoznat kao prijetnja, ako isto ne bi bilo praćeno odgovarajućim sigurnosnim mjera, te će se implementacijom NIS direktive stvoriti preduvjeti za bolju zaštitu i sigurnije informacijsko društvo.

Bez rasprave, većinom glasova, s 9 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Ranko Ostojić