Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosnim provjerama, P. Z. E. br. 66

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na 12. sjednici održanoj 8. srpnja 2008.  raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosnim provjerama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2008. godine.

Sukladno članku 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja upoznao je članove Odbora sa predloženim Konačnim prijedlogom Zakona kao i sa razlikama u odnosu na prijedlog Zakona iz prvog čitanja. 

U pojedinačnoj raspravi iskazana su proturječna stajališta, jedno je da je Prijedlog zakona koncipiran tako da cjelovito pokriva područje sigurnosnih provjera, kao i da je potpuno usklađen sa propisima Europske unije. Drugo izneseno stajalište je da je prijedlog Zakona nedorečen i nedovoljno precizan, što se osobito odnosi na članak 3. Prijedloga zakona koji definira sigurnosne zapreke. Nadalje, nije dovoljno jasno određeno tko se provjerava, kao ni tko,  na koji način i na osnovu kojih kriterija donosi konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Na taj način, a zbog nedorečenosti i nejasnoća u zakonskom prijedlogu ostavljena je prevelika diskreciona ocjena podnositelju zahtjeva za sigurnosnom provjerom. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da je standard Europske unije da sigurnosne agencije provode provjeru, ali da ne odlučuju o postojanju sigurnosnih zapreka jer bi to bila prevelika odgovornost za sigurnosno obavještajne agencije. Osim toga istaknu je da odredbe čl. 3 Prijedloga zakona  nisu detaljno uređene jer će se isto precizirati podzakonskim propisima, kao što je i u zemljama Europske unije. 
 
Nakon provedene rasprave, Odbor nije mogao zauzeti stajalište  u svezi predmetnog Prijedloga zakona , sukladno članku 47. poslovnika, budući da su 5 glasova bili  «ZA» i 5 glasova «PROTIV» .

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranka Ostojića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

 Ranko Ostojić