Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, drugo čitanje, P. Z. br. 141

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 19. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 27. svibnja 2021., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, drugo čitanje, P. Z. br. 141, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. svibnja 2021.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predlagatelj je u zakonskom prijedlogu istaknuo da je Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima (u daljnjem tekstu: Bečka konvencija) sastavljena u Beču u prosincu 1988. godine sa svrhom unaprjeđivanja suradnje između država stranaka u međunarodnoj borbi protiv raznih aspekata nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima. Republika Hrvatska je 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji postala strankom Bečke konvencije.

Države članice Vijeća Europe koje su stranke Bečke konvencije, želeći u najvećoj mogućoj mjeri povećati napore i suradnju u suzbijanju nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima morskim putem, sporazumjele su se kako je članak 17. Bečke konvencije potrebno dopuniti sporazumom kojim bi se provela i povećala učinkovitost odredaba članka 17. Bečke konvencije.

U tom duhu, 31. siječnja 1995. sastavljen je i otvoren za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe koje su stranke Bečke konvencije Sporazum o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima (u daljnjem tekstu: Sporazum). Sam Sporazum daje mogućnost Odboru ministara Vijeća Europe da, u skladu s člankom 28. Sporazuma i nakon savjetovanja s državama strankama Sporazuma, pozove i bilo koju drugu državu stranku Bečke konvencije koja nije članica Vijeća Europe da pristupi Sporazumu.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Sporazuma, isti je stupio na snagu 1. svibnja 2000., odnosno prvoga dana mjeseca koji je uslijedio nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od datuma na koji su tri države članice Vijeća Europe izrazile svoj pristanak biti njime vezane. U ovom trenutku Sporazum broji petnaest država stranaka. Sporazum je, uz uvjet ratifikacije, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisan od strane veleposlanika – stalnog predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe 7. studenoga 2007.

Cilj Sporazuma je nužno poboljšanje i konkretiziranje načina suradnje između država stranaka Bečke konvencije. Sukladno tome, Sporazum sadrži odredbe koje predstavljaju temelj i važan međunarodni okvir za suradnju država članica Vijeća Europe u borbi protiv trgovine drogom morskim putem.

Sporazumom se utvrđuje pravni okvir institucionalne suradnje između država stranaka u svrhu poboljšanja suradnje u području suzbijanja nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima morskim putem, u skladu s međunarodnim pravom mora i uz puno poštovanje načela prava na slobodu plovidbe.

Sukladno tome, odredbama Sporazuma propisuju se definicije, opća načela suradnje i nadležnosti, operativne zaštitne mjere, pitanje troškova i naknade štete, uspostava Odbora za praćenje, te konkretne mjere koje svaka od država stranaka može poduzeti u slučaju osnovane sumnje da je na plovilu počinjeno relevantno kazneno djelo ili da je isto korišteno u te svrhe.

Bilo koja radnja poduzeta temeljem Sporazuma vodi računa o potrebi da se ne miješa ili ne utječe na prava, obveze i provođenje nadležnosti obalnih država, u skladu s međunarodnim pravom mora.

Zakonskim prijedlogom se, ujedno i propisuje da će Republika Hrvatska prilikom polaganja isprave o ratifikaciji na Sporazum priopćiti izjave u skladu s člancima 6., 8., 17., 23. i 24. Sporazuma  te rezervu  u skladu s člankom 19. Sporazuma.

Članovi Odbora su podržali donošenje predmetnog Zakona kojim će se pospješiti suradnja između država stranaka Sporazuma u suzbijanju nezakonite trgovine morskim putem kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima.

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno, s 9 glasova „ZA“, odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O NEZAKONITOJ TRGOVINI MORSKIM PUTEM, KOJIM SE PRIMJENJUJE ČLANAK 17. KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA PROTIV NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nikša Vukas, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Nikša Vukas