Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o privatnim detektivima, prvo čitanje, P. Z. E. br. 148

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na 14. sjednici održanoj 17. rujna 2008., raspravljao je o Prijedlogu zakona o privatnim detektivima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. kolovoza 2008. godine.

Sukladno članku 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio potrebe donošenja Zakona zbog usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, kao i zbog toga jer navedena djelatnost dosadašnjom pravnom regulativom nije dostatno uređena, te se ukazala potreba za donošenjem Zakona kojim bi se cjelovito regulirala djelatnost obavljanja detektivskih poslova. Navedeni prijedlog Zakona propisuje uvjete za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova, način obavljanja djelatnosti, način evidentiranja dokumentiranja i raspolaganja podacima koje privatni detektiv prikupi, propisane evidencija kao i nadležnost MUP-a za provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora. Predmetni prijedlog Zakona omogućuje obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i svim oblicima trgovačkih društava dok prema važećim odredbama Zakona o zaštiti osoba i imovine tu djelatnost mogu obavljati samo obrtnici i društva osoba (komanditna i javna trgovačka društva).

U raspravi o tekstu Prijedloga zakona napomenuto je da su člankom 35. različito regulirane novčane kazne za prekršaje, ovisno o tome da li djelatnost obavlja pravna osoba ili fizička osoba (obrtnik). Obzirom da se radi o istoj djelatnosti, a obim poslova fizičke osobe obrtnika može biti i veći od primjerice društva s ograničenom odgovornošću, trebalo bi uskladiti predviđene novčane kazne.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o privatnim detektivima

2. Sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Tomislav Čuljak, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK

Ranko Ostojić