Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 139

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 5. srpnja 2017. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. travnja 2017. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula kako se ovim Zakonom, umjesto dosadašnjeg rješenja prema kojem je utvrđena obveza povrata ovršenih sredstva s posebnog računa ako su sredstva ovršena za pokriće troškova učinjenih u privatne svrhe, predlaže utvrditi da su sredstva s posebnog računa za redovito financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te sredstva s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidata i nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja liste grupe birača, izuzeta od ovrhe.

Tijekom rasprave istaknuto je kako su sredstva za redovito godišnje financiranje na posebnom računu iz članaka 7. i 14. navedenog Zakona namijenjena za politički rad te kako se navedeni račun neće moći ovršiti niti u slučaju kada obveze proizlaze iz obavljanja političke djelatnosti.

Predloženo je da navedeni Zakon bude raspravljen u dva čitanja imajući u vidu obrazloženje koje je navedeno kao razlog za donošenje Zakona po hitnom postupku.  Naime, navedenim obrazloženjem hitni postupak je predložen s obzirom na lokalne izbore i činjenicu da su kandidati na izborima dužni otvoriti posebne račune za financiranje izborne promidžbe, a izbori su već provedeni.

 


Na tekst Konačnog prijedloga Odbor jednoglasno (10 glasova „ZA“)  podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

U članku 1. kojim se u članku 7. mijenja stavak 7. iza riječi: „ovrhe“, dodaje se zarez i riječi: „osim ovrhe u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti“.

II. Na članak 2.

U članku 2. kojim se u članku 14. mijenja stavak 9. iza riječi: „ovrhe“, dodaje se zarez i riječi: „osim ovrhe u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti“.

Obrazloženje amandmana I. i II.

Amandmanima se dopunjuju navedeni članci kako bi se izbjegla mogućnost da sredstva u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti budu izuzeta od ovrhe.

Osim toga Odbor je jednoglasno (10 glasova „ZA“) donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da prilikom sljedeće promjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe razmotri mogućnost izmjene članka 5. na način da se sredstva za redovito godišnje financiranje stranaka i nezavisnih zastupnika ne raspoređuju ovisno o trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora nego ovisno o trenutku proglašenja konačnih službenih rezultata izbora.

Obrazloženje

S obzirom da je u raspravi istaknuto kako je Odbor nailazio na određene probleme prilikom raspoređivanja sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, posebno imajući u vidu moguće promjene stranačkog opredjeljenja zastupnika do trenutka konstituiranja Hrvatskoga sabora, bilo je potrebno donijeti navedeni Zaključak.

Odbor jednoglasno (10 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
akademik Željko Reiner