Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, drugo čitanje, P.Z. br. 519

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 51. sjednici održanoj 13. ožujka 2019. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2019. godine. 

Odbor je navedeni Konačni prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnica predlagatelja je, između ostalog, navela kako se s obzirom na opsežnost potrebnih promjena u području financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kojima se uvelike mijenja priroda dosadašnjih odnosa, a ujedno se reguliraju nova područja, predlaže donošenje cjelovitog novog Zakona kojim se na jedinstven i sustavan način uređuje pitanje financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Tijekom rasprave predloženo je preispitati odredbu članka 7. stavka 2. Konačnog prijedloga s obzirom na mogućnost da npr. s liste koje su predložile dvije ili više političkih stranaka u Hrvatski sabor bude izabran samo jedan zastupnik koji nije član niti jedne političke stranke te u tom slučaju nije jasno kome bi pripadala sredstva za financiranje, a sredstva se takvom zastupniku ne mogu odrediti sporazumom.  

Također, izraženo je mišljenje kako je donošenje ovoga Zakona trebalo uskladiti s donošenjem zakona koji uređuje pitanje referenduma (istovremena zakonodavna procedura).

Osim toga, predloženo je preispitati odredbe koje se odnose na „grupiranje“ iznosa godišnjih donacija kada se izbori održavaju u istoj godini (predloženo je odrediti ukupni maksimalni iznos donacija).

Na tekst Konačnog prijedloga Odbor daje slijedeće 

AMANDMANE

I.    Na članak 7.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„(3) Sporazum iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav te predstavničkom tijelu jedinice samouprave.“.

Dosadašnji stavci 3. do 6. postaju stavci 4. do 7.

OBRAZLOŽENJE:

Navedeni amandman je potreban kako bi tijelo koje donosi odluku o financiranju bilo upoznato s navedenim sporazumom.

II.    Na članak 8.

U članku 8. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 
„(7) Na zamjenika iz stavka 6. ovoga članka koji se želi odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinica samouprava,  na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga članka.“.

OBRAZLOŽENJE:

Potrebno je propisati kako će se odredbe ovoga članka odnositi i na zamjenika zastupnika i vijećnika koji se želi odreći prava iz stavka 1. ovoga članka, s obzirom na propisane obveze zastupnika i vijećnika koji su se odrekli navedenog prava.

Odbor većinom glasova (7 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 1 glas „PROTIV“) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
akademik Željko Reiner