Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 60. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja je, između ostalog, naveo kako je s ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019. u okviru reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru 1.4.4. „Decentralizacija i racionalizacija“, nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) potrebno uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave.

Tijekom rasprave predloženo je propisati odredbe o izuzeću predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te institut „izvanrednog povjerenika“ kao obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa kao i sankcije tijelima javne vlasti koja ne postupaju po nalogu Povjerenstva.

Istaknuto je kako nije potrebno posebno propisivati odredbe o izuzeću predsjednika Povjerenstva s obzirom na postojeću praksu samog Povjerenstva, ali i drugih neovisnih tijela u tom slučaju, posebno imajući u vidu Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-947/1996 („Narodne novine“ broj 2/97.).

Odbor većinom glasova (7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“)  podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.


                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA
    
                                akademik Željko Reiner