Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 122

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 12. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 122,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2017.

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o Prijedlogu ovog zakona Vlade Republike Hrvatske kao matično radno tijelo.

Tijekom rasprave istaknuto je da Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum predstavlja međunarodnopravni okvir za jačanje trgovinskih i gospodarskih odnosa između Europske unije i njezinih država članica i Kanade, te da će se njime ujedno stvoriti i nove prilike za trgovinu ulaganja između Europske unije i Kanade.

Smatrajući ovaj Sporazum važnim za Republiku Hrvatsku i ostvarenje njezinih vanjskopolitičkih ciljeva, nazočni članovi Odbora za vanjsku politiku jednoglasno su podržali Prijedlog Vlade Republike Hrvatske i odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio dr. sc. Miru Kovača, predsjednika Odbora za vanjsku politiku.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU
dr. sc. Miro Kovač