Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, P. Z. E. br. 153

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 4. listopada  2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, P. Z. E. br. 153, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. rujna 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 37.

U članku 37. u stavcima 1. i 2. riječi: „i 9.“ brišu se.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj na način da se briše suvišan dio teksta s obzirom da se radi o istom pravilniku.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 
Marija Jelkovac