Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, P.Z.E. br. 659

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 112. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, P.Z.E. br. 659, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. listopada 2019. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 41.

U članku 41. riječi: „propisa koji se donosi na temelju ovlasti iz članka 2. stavka 4.“ zamjenjuju se riječima: „pravilnika iz članka 2.“

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj na način da se izostavlja suvišan dio teksta.
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac