Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, P.Z.E. br. 101

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 7. travnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, P.Z.E. br. 101, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće 

AMANDMANE

I.    Na članak 16. i 20.

U članku 16. stavku 3. i članku 20. izmijenjenom članku 22. stavku 2. riječ: „transportnog“ zamjenjuje se riječju: „distribucijskog“. 

Obrazloženje

    Amandmanom se uklanja mogućnost nepravilnog korištenja navedenog termina jer operator transportnog sustava je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost transporta plina, a iz same odredbe članka 16. kao i članka 20. proizlazi da se obveza unošenja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti odnosi na mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti ostvarene u prijenosu i distribuciji električne energije, a ne plina.

II.    Dodaje se članak 22.a

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

„Članak 22.a

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Odluku o sklapanju ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade, s pružateljem energetske usluge suvlasnici zgrade donose temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima.“

III.    Na članak 23.

U članku 23. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:
(2) Odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima.“
U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. riječi: “članku 30.“ brišu se.
Obrazloženje amandmana II. i III.

Amandmanima se otklanja mogućnost pojava pravnih dvojbi glede donošenja odluke o sklapanju ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade i odluke o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu.
    Naime, na temelju članka 196. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.) dodan je članak 22.a i dopunjen članak 23. s obzirom da su Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-663/2020 od 23. ožujka 2021. godine (Narodne novine, br. 33/21.) ukinuti članci 29. stavak 1. i 30. stavak 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ br. 127/14., 116/18. i 25/20.) te oni  prestaju važiti 15. rujna 2021.  
Osporenim odredbama propisano je da odluku o sklapanju ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade i  odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade natpolovičnom većinom glasova koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine. S obzirom da nije jasno kako će se postići natpolovična većina glasova računanjem prema kumulativnom modelu gdje se uzima u obzir i broj suvlasnika i suvlasnički dijelovi nekretnine a radi praktične primjene navedenih odredaba bilo je potrebno amandmanima otkloniti navedenu dvojbu.


5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac