Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, P.Z.E. br. 96

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, P.Z.E. br. 96, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. travnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 6.

U članku 6. u izmijenjenom članku 5. u cijelom članku riječ: „datuma“ zamjenjuje se riječju: „dana“.

Obrazloženje

Amandmanom se dorađuje izričaj jer se rokovi računaju od određenog dana i izjednačava se sa temeljnim tekstom propisa.

II.    Na članak 18.

U članku 18. riječ: „Članci“ zamjenjuje se riječima: „Naslovi iznad članaka i članci“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer ako se brišu cijeli članci potrebno je izbrisati i naslove iznad članaka.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac