Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o elektroničkim medijima, P.Z.E. br. 62

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 38. sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o elektroničkim medijima, P.Z.E. br. 62, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. srpnja 2021. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 27.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev dužni su uložiti 2 % ukupnog godišnjeg bruto prihoda u proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača ili otkupiti proizvedena hrvatska audiovizualna djela neovisnih proizvođača.“ 

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6. 

Obrazloženje

Amandmanom se predlaže uvođenje obveza ulaganja ili otkupa hrvatskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača pružateljima medijskim usluga na zahtjev koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj kako bi se izjednačili s pružateljima medijskih usluga na zahtjev koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj ali su usmjereni prema publici u Republici Hrvatskoj.

II.    Na članak 93.

U članku 93. stavku 1. riječi: „U slučaju“ zamjenjuju se riječima: „Iznimno od članka 51. stavka 1. ovoga Zakona, u slučaju“.

Obrazloženje

Amandmanom se preciznije dorađuje izričaj kako ne bi bilo upitno primjenjuje li se ova odredba i na operatore koji su pružatelji medijskih usluga i koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti putem satelita, kabela, interneta i drugim dopuštenim oblicima prijenosa kada je u pitanju ulaganje u djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac