Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, P. Z. br. 530

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 88. sjednici održanoj 23. siječnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, P. Z. br. 530, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. prosinca 2006.

 

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona a na tekst Konačnog prijedloga podnosi sljedeće

 

AMANDMANE

 

I. Na članak 2. i 6.

 

U članku 2. u dodanom stavku 3. članka 97. i u članku 6. u izmijenjenom članku 115. ispred riječi: '' Zakona'' dodaje se riječ: ''ovoga''.

 

II. Na članak 3.

 

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

''U stavcima 4. i 5. koji postaju stavci 5. i 6. riječi: ''predsjednik zajedničkog neposredno višeg suda'' zamjenjuju se riječima: ''predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske''

 

Stavak 3. briše se.

 

Obrazloženje I. i II. amandmana

 

Nomotehnički se uređuje izričaj.

 

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNIK  ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Florijan Boras, dipl. pravnik