Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, P. Z. br. 647

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 100. sjednici održanoj 26. lipnja 2007., raspravljao je o  Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona, o društveno poticajnoj stanogradnji, P. Z. br. 647, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. lipnja 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga daje sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.
U članku 2. u uvodnoj rečenici riječi: ''dodaju se stavci 3. i'' zamjenjuju se riječima: ''dodaje se novi stavak 3. i stavak''.

II. Na članak 3. i 7.
U članku 3. stavku 2. u uvodnoj rečenici i članku 7. u uvodnoj rečenici riječ: ''novi'' briše se.

Obrazloženje I. i II. amandmana
Nomotehnički se uređuje izričaj.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik