Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o javnoj nabavi, P. Z. E. br. 694

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o javnoj nabavi, P. Z. E. br. 694, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.
U članku 1. stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: ''sljedeći Dodaci'' brišu se.

II. Na članak 2.
U članku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:
''Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:''

III. Na članak 177.
Članak 177. mijenja se i glasi:

''Ovaj Zakon objavit će se u ''Narodnim novinama'', a stupa na snagu 1. siječnja 2008. osim odredaba članka 5. stavka 1. točke 3. i 5., članka 5. stavka 2. točke 1. i 2., članka 14. stavka 2. točke 1., članka 15. stavka 2. točke 1., članka 16. stavka 2. točke 1., članka 32. stavka 1. podstavka drugog, članka 36. stavka 2., članka 48. stavka 6., članka 54. stavka 1., članka 70. stavka 11., članka 81. stavka 4., članka 91. stavka 2., članka 113., članka 114. stavka 5., članka 118. stavka 2., 3. i 6., članka 126., članka 127. i članka 171. stavka 1. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju''.

Obrazloženje I., II. i III. amandmana
Nomotehnički se uređuje izričaj.

3. Pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže Hrvatskom saboru i donijeti sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskog sabora da zajedno sa predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta ovoga Zakona prije njegove objave u ''Narodnim novinama''.

Obrazloženje
Radi potrebe redakcije teksta kako bi se otklonile manjkavosti kao što je primjerice u članku 2. točki 4. gdje nije razvidno jesu li zasebne rečenice sastavni dio točke 4. ili ne, predložen je ovaj zaključak.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik