Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, P. Z. E. br. 779

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, P. Z. E. br. 779, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik