Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, P.Z.E. br. 375

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 65. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, P.Z.E. br. 1375 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. lipnja 2018. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 2. – odredbu članka 2. potrebno je staviti iz članka 3. temeljnog Zakona s obzirom da se navodi Agencija koja se tek definira i skraćuje u članku 3. (ili definirati u članku 2. o kojoj je Agenciji riječ)

- članak 3. – u izmijenjenoj točki 11. potrebno je brisati riječi „jedno od sljedećega“ jer su suvišne

- članak 88. – potrebno je izbrisati naziv Poglavlja II s obzirom da je ono dodano u članku 83. kao što je to učinjeno dalje u tekstu (članci 97., 100.,...)

- članak 115. – potrebno je doraditi izričaj „informirane odluke“ s obzirom da stranka donosi odluka na temelju objektivne informacije o proizvodu

- članak 120. – potrebno je naznačiti da dotadašnje točke 41. do 46. postaju točke 40. do 45.

- članak 132.- u stavcima 1., 2. i 3. potrebno je navesti da se određene riječi u određenom rodu i padežu zamjenjuju određenim riječima u odgovarajućem rodu i padežu kako je to navedeno u stavku 4.

- članak 135. – donošenje pravilnika koji su propisani odredbama ovoga zakona ne mogu se donijeti prije nego zakon stupi na snagu (jer nema pravnog temelja za donošenje)

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac