Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 113

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 20. sjednici, održanoj 19. lipnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 113, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. lipnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 17. i 18.

U članku 17. stavku 3. i članku 18. stavku 5.  riječ: „Pravilnik“  zamjenjuju se riječima: „Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će“. 

Obrazloženje:

Usklađuje se izričaj s odredbama sličnih sadržaja u narednim člancima .

II. Na članak 19.

U članku 19. stavku 1. riječ: „predviđeno“ zamjenjuje se riječima: „ovoga Zakona“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

III. Na članak 22.

U članku 22. stavku 2. riječ: „alineja“ zamjenjuje se riječju: „podstavka“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

IV. Na članak 34.

U članku 34. riječi: „iz ovog Zakona“ zamjenjuju se riječima: „za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

V. Na članak 36.

U članku 36. iza riječi: „Zakona“ dodaju se riječi: „objavit će se u ″Narodnim novinama″, a“, a riječi: „danom pristupanja Republika Hrvatske Europskoj uniji“ zamjenjuju se riječima: „na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.   

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl. pravnik