Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o vatrogastvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 798

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 116. sjednici održanoj 28. studenoga 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o vatrogastvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 798, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2019. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.   

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 2.

U članku 2. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:“

II.    Na članak 11.

U članku 11. stavku 4. i 5. riječi: “podstavaka 1. i 2.“ zamjenjuju se riječima: „točke 1.“

III.    Na članak 12.

U članku 12. u stavku 1. riječi: „podstavka 2.“ zamjenjuju se riječima: „točke 2.“

Obrazloženje amandmana I., II. I III.

Nomotehnički se dorađuje izričaj.
IV.    Na članak 77.

U članku 77. stavku 6. riječi: „istog Zakona“ zamjenjuju se riječima: „Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 157/13, 33/15., 120/16., 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.)“.

Obrazloženje

Amandmanom se ispravlja pozivanje na zakon (potrebno je navesti puni naziv Zakona sa navođenjem broja „Narodnih novina“ u kojima je objavljen kao i njegove izmjene i dopune).

V.    Na članak 100.

U članku 100. stavku 2. i 3. riječ: „državni“ briše se.

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišna riječ u nazivu stručnog ispita.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac