Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, P.Z.E. br. 851

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 124. sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, P.Z.E. br. 851, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 9. – u članku 59.a u stavku 1. riječ: „Članom“ potrebno je zamijeniti riječju: „Za člana“. U stavku 3. kada se propisuje iznimka potrebno je naznačiti od koje odredbe članka („Iznimno od stavka 2. ovoga članka…“). Nadalje, potrebno je dodati naslov iznad članka 59.b

-    članak 14. – navedene riječi potrebno je brisati (a ne zamijeniti drugim riječima) jer suvišno je nabrajati sve stavke članka s obzirom da se odredba odnosi na cijeli članak 

-    članak 18. – navedene riječi treba zamijeniti riječima: „Odredbe ove glave Zakona“

-    članak 33. – u izmijenjenom članku 443. stavku 1. kada se popisuju prekršaji za određena postupanja potrebno ih je navesti po redu članaka (točku 4. staviti iza točke 1., isto u članku 35.). Nadalje, u stavcima 1. točkama 9. i 10., stavku 3. točkama 4. i 5. te stavku 8. točki 5. kod navođenja članaka veznik „ili“ potrebno je zamijeniti veznikom „i“

-    članak 38. – dovoljno je navesti kako će se uskladiti nadzorni odbor s odredbom članka 9. ovoga Zakona
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac