Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o gospodarenju otpadom, P.Z.E. br. 132

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 28. sjednici održanoj 28. travnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o gospodarenju otpadom, P.Z.E. br. 132, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno, nomotehnički i gramatički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    potrebno je doraditi samu strukturu propisa (članci ne moraju imati naziv, ali ako se nazivi dodaju onda je potrebno dodati svim člancima), ujednačiti pisanje rokova (mjesec dana / 30 dana)

-    članak 1. – odredbu stavka 5. potrebno je preformulirati kako bi bilo jasnije da se ovim zakonom „potiče ponovna uporaba ambalaže…“. Nadalje, odredba stavka 6. ne spada u normativni dio zakona

-    članak 3. – u stavku 1. potrebno je preispitati izričaj „zemlju/tlo“ i uporabu tuđice „in situ“. U stavku 2. suvišne su riječi: „u mjeri u kojoj je to propisano drugim propisima“. Nadalje u stavku 5. potrebno je odrediti nadležnost kojeg tijela (državnog tijela/ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede)

-    članak 4. – u stavku 1. točki 18.  ispred riječi u zagradi potrebno je dodati riječi: “u daljnjem tekstu:“ s obzirom da se ta skraćenica koristi dalje u tekstu (u članku 149.), isto u točki 66. U točki 23. potrebno je brisati riječi: „između ostalog“. U točki 27. nejasno je o kakvim se postupcima radi (R1, D1, D2,…). U točki 30. i 33. potrebno je preispitati potrebu definiranja tih pojmova ili ih detaljnije razraditi. U točki 36. nejasno je o kojoj se nekretnini radi. U točki 70. kao i dalje u tekstu zakona navodi se pojam  “reciklabilni otpad“ kojeg je potrebno definirati, a ako je to isti pojam kao “reciklabilni komunalni otpad“ onda je potrebno ujednačiti izričaj kroz cijeli tekst zakona. U točki 71. potrebno je ispraviti pozivanje na točku 70. (ne 68.)

-    članak 5. – u stavku 1. riječ: „osobito“ je suvišna (isto u člancima 7., 130., 139. i 148.)

-    članak 6. – u stavku 2. riječ: „varijanti“ potrebno je zamijeniti riječju: „mogućnosti“ a riječ: „prioritet“ riječju: „prednost“

-    članak 15. – potrebno je preispitati sadržaj stavka 6. s obzirom na sadržaj stavka 3. U stavku 10. potrebno je navesti kako se radi o „Pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta“

-    članak 17. – u stavku 2. nejasno je kakve su to „vrlo lagane plastične vrećice“ s obzirom na definiciju iz članka 4. stavka 1. točke 21.

-    članak 18. – u stavku 2. nepotrebno je definirati navedeni pojam kroz podstavke. U stavku 6. potrebno je doraditi izričaj

-    članak 24. – u stavku 2. točkama 1., 2. i 4. potrebno je ujednačiti pisanje pojmova „fizička osoba (građanin)“, „građanin“ i „osoba“. Nadalje u točki 7. potrebno je dopuniti izričaj iza riječi: „pomorski“

-    članak 25. – u stavku 7. nejasno je tko izrađuje navedena izvješća

-    članak 28. – u stavku 6. radi se o „rješenju iz stavka 3.“

-    članak 42. – odredbu stavka 5. sadržajno je potrebno staviti iza stavka 1.

-    članak 43. – sadržajno je potrebno staviti iza članka 33.

-    članak 45. – odredbu stavka 8. potrebno je staviti kao zadnji stavak u članku. U stavku 10. radi se o Ministarstvu (ne „tijelu iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona“)

-    članak 48. – u stavku 1. potrebno je razdvojiti točke 3. i 4.

-    članak 49. – u stavku 4. nejasno je o kakvoj se „rudarskoj industriji kategorije A“ radi (potrebno je definirati pojam ili se pozvati na propis koji određuje taj pojam)

-    članak 70. – u stavku 5. potrebno je ujednačiti izričaj sa stavkom 3. („korisnik iz stavka 2. točke 2.“)

-    članak 71. – suvišno je ponovno definirati pojam „nekretnine koja se trajno ne koristi“ s obzirom na članak 4. stavak 1. točku 32. 

-    članak 74. – nejasno je pozivanje na odredbu stavka 2.

-    članak 77. – odredbu stavka 10. potrebno je sadržajno staviti iza stavka 5. 

-    članak 79. – potrebno je doraditi izričaj stavka 23. („i ima značenje uređeno“)

-    članak 83. – u stavku 1. potrebno je navesti rok do „kraja 31. prosinca tekuće kalendarske godine“ kako bi se ujednačilo pisanje datuma sa ostalim tekstom propisa („1. ožujka“ / „31. ožujka“, isto u člancima 101. stavku 3. i 164. stavku 1. točki 56.)

-    članak 86. – u stavku 2. točki 4. nejasno je o kojem se pravilniku radi (donosi li se taj pravilnik na temelju ovoga Zakona)

-    članak 98. – odredbu stavka 9. potrebno je sadržajno staviti iza stavka 2.

-    članak 99. – u stavku 1. suvišna je riječ: „posebice“, a u točki 6. suvišna je riječ: „između ostaloga“

-    članak 105. – u stavku 6. radi se o „Odredbi stavka 5.“ koja se ne primjenjuje i u stavku 9. „Iznimno od odredbe stavka 5.“ (potrebno je ujednačiti izričaj s ostalim tekstom članka). Nadalje, u stavku 14. ne radi se o Vladinoj uredbi iz članka 92. stavka 6. već o pravilniku Ministra

-    članak 106. – u stavku 6. potrebno je navesti da se radi o članku 88. stavku 3. ovoga Zakona

-    članak 112. – potrebno je sadržajno spojiti stavke 9. i 10.

-    članak 115. – u stavku 4. nejasno je o kojem se „nadležnom upravnom odjelu“ radi

-    članak 118. – potrebno je u stavku 8. preispitati izričaj „konzumirao odobrenje“ (isto članak 170. stavak 1. točka 4.)

-    članak 123. – u stavku 3. riječi: “a posebno“ su suvišne

-    članak 126. – u stavku 2. potrebno je preispitati pozivanje na članak 132. (ne govori o elektroničkoj aplikaciji)

-    članak 130. – nejasna je nadležnost u vođenju registra djelatnosti gospodarenja otpadom Ministarstva u odnosu na nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba

-    članak 136. – u stavku 3. potrebno je ujednačiti pisanje navedenog ministarstva s ostalim tekstom (kao u članku 140.)

-    članak 142. – u stavku 5. riječi: „iz stavaka 1. do 4.“ su suvišne

-    članak 150. – odredbu stavka 7. potrebno je sadržajno staviti iza stavka 4. i doraditi izričaj „zapisnički ukazati“ („sastaviti zapisnik“)

-    članak 164. – u stavku 1. točki 12. radi se o članku 28. stavku 5. (ne stavku 6.). U točkama 30. do 37. potrebno je navesti i točke navedenog članka na koje se odnose prekršaji. U točki 48. potrebno je obuhvatiti i Grad Zagreb. U točki 66. radi se o „prisutnosti plastike“ (ne „sadržaju plastike“, izričaj ujednačiti sa člankom 93. stavkom 3.). U točki 67. radi se o članku 115. stavku 2. (ne stavku 1.), a u točki 68. o članku 115. stavku 3. (ne stavku 2.). U stavku 4. potrebno je skratiti nabrajanje uzastopnih članaka, kao što je to učinjeno u članku 167. (isto u člancima 165. i 170.)

-    članak 165. – u stavku 1. točkama 1. i 2. potrebno je preispitati pozivanje na navedeni članak (stavak 5. ne postoji). U točki 11. potrebno je brisati riječi: „točke 1. do 3.“. Točkama 15. i 16. potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta. U točki 23. potrebno je odrediti kako se radi o članku 52. stavku 1. U točki 30. radi se o izvršenju obveze iz članka 91. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

-    članak 166. – u stavku 1. točki 1. potrebno je brisati riječi: „ili članka 92. stavka 6.“ jer se radi o istom pravilniku iz članka 88. stavka 3. koji je naveden

-    članak 168. – potrebno je u stavku 1. točkama 1., 2. i 3. preispitati pozivanje na odredbu navedenog članka. U točki 18. radi se o članku 115. stavku 4. (ne stavku 3.)

-    članak 169. – u točki 2. riječi u zagradi su suvišne (a i navedeno je krivo pozivanje na stavak)

-    članak 177. – u stavku 1. radi se o Odluci o načinu pružanja javne usluge (ne sakupljanju komunalnog otpada) 

-    članak 178. – u stavku 3. potrebno je zamijeniti riječ „primjenjuje se“ sa riječju „traje“

-    članak 180. – u stavku 4. potrebno je brisati riječ: „tih“, a u stavku 5. brisati zagradu

-    članak 182. – u stavku 3.potrebno je preispitati pozivanje na odredbu članka 97. stavka 11.

-     članak 184. – u stavku 1. kod pozivanja na članak 92. stavak 6. radi se o pravilniku kojeg donosi Ministar (a ne uredbi Vlade) i radi se o članku 104. stavku 10. (ne stavku 11.). Također potrebno je propisati i rok za donošenje uredbe Vlade iz članka 105. stavka 16.

-    članak 186. – u stavku 1. na kraju kod navođenja članaka potrebno je napisati i naziv Uredbe. U stavku 2. radi se „Odredbama članka 14. stavka 2., …

-    članak  189. – potrebno je doraditi izričaj jer nije pravno dopustivo da prestane važiti određeni zakon, a da na snazi ostane važiti samo jedan članak.
Nadalje, Odbor ističe kako je potrebno preispitati odredbe Glave VII kojom se određuju ciljevi gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za određeno vremensko razdoblje jer ne pripadaju normativnom dijelu propisa.
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac