Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, P.Z.E. br. 159

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 12. srpnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, P.Z.E. br. 159, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    potrebno je doraditi samu strukturu propisa jer su članci preobilni (potrebno ih je razraditi u više članaka). Nadalje, članci ne moraju imati naziv, ali ako ga ima jedan onda ga moraju imati svi. Također, potrebno je ujednačiti pisanje rokova (30 dana / mjesec dana, 12 mjeseci / godinu dana)

-    članak 1. – u stavku 1. riječ: „stvara“ potrebno je zamijeniti riječju: „uređuje“

-    članak 2. – potrebno je preispitati izričaj stavka 2. (Svrha ovog zakona je promicati…). U stavku 3. riječ: „osobito“ je suvišna. Odredba stavka 5. sadržajno ne pripada ovome članku. U stavku 6. potrebno je doraditi izričaj („…i uz iznimku materijala…“)

-    članak 4. – u točki 8. „metodologija“ nije navedena u članku 41. ovoga Zakona da se propisuje uredbom (isto u članku 8. stavcima 7. i 11.). U točki 11. nejasan je pojam „kvazivlasnička ulaganja“. U točki 35. riječi: „kada je to primjenjivo“ nisu primjereni normativnom izričaju našeg pravnog sustava („gdje je promjenjivo“ u točki 61.„ako je primjenjivo“ u članku 18. stavku 5. i članku 29. stavku 25.). Nadalje, potrebno je preispitati potrebe definiranja pojma „poljoprivredna biomasa“ u točki 40. s obzirom na definiciju pojma „biomase“ u točki 2., a i ne koristi se dalje u tekstu, kao i pojma „šumske biomase u točki 54. U točki 42. nejasna je kratica „SN“. U točki 57. potrebno je jasnije doraditi izričaj. U točki 62. nejasna je kratica „MSP“

-    članak 5. – stavak 3. je suvišan s obzirom da je u članku 28. definirano što će se uredbom urediti (ili ovdje navesti sadržaj članka 28.)

-    članak 9. – u stavku 2. točki 3. riječi: „kada je to potrebno“ su suvišne (isto u članku 10. stavcima 5. i 8. „prema potrebi“)

-    članak 11. – potrebno je ujednačiti izričaj cijelog članka, radi li se o ugovoru ili sporazumu. U stavku 13. nejasno je tko će „organizirati jedan ili više pilot-programa“

-    članak 12. – odredba stavka 5. je suvišna (isto u članku 14. stavku 6.). Riječi: „Za potrebe“ potrebno je zamijeniti riječima: „U smislu stavka…“ (isto u člancima 14. stavku 10. i 54. stavku 2.)

-    članak 14. – u stavku 2. suvišna je oznaka podstavka (s obzirom da nema više podstavaka)

-    članak 16. – potrebno je preispitati odredbu stavka 6. s obzirom da se „inovativne tehnologije“ ne spominju u stavku 4.

-    članak 17. – u stavku 1. riječi: „Ne dovodeći u pitanje obveze Republike Hrvatske“ su suvišne i neprimjerene normativnom izričaju našeg pravnog sustava (zbog jedinstvenosti pravnog sustava ako se nešto dovodi u pitanje onda se propisuje eventualna iznimka, isto u člancima 29. stavcima 7. i 9. i 54. stavak 1. „ne dovodeći u pitanje stavak“)

-    članak 19. – potrebno je urediti strukturu cijelog članka i uskladiti izričaj (odredbu stavka 6. potrebno je staviti kao stavak 3., a stavak 2. kao stavak 4.)

-    članak 22. – u stavku 6. riječ: „minimalno“ je suvišna (isto u članku 25. stavku 5.)

-    članak 25. – u stavku 7. riječi: „u smislu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak“ su suvišne (jer ne postoji neki drugi upravni postupci)

-    članak 29. – potrebno je doraditi izričaj stavka 1. („…određuje se za kontrolnu točku…“). U stavku 6. riječi: “takav priručnik“ potrebno je zamijeniti riječima: „priručnik iz stavka 5. ovoga članka“. U stavku 13. potrebno je preispitati pozivanje na postupak iz stavka 12. s obzirom da u stavku 12. nije propisan postupak. U stavku 19. riječ: „posebno“ je suvišna i sadržajno odredbe stavaka 19., 20. i 21. treba staviti iza odredbe stavka 5.

-    članak 30. – riječi: „u smislu ovoga Zakona“ su suvišne

-    članak 34. – odredbu stavka 13. sadržajno treba staviti iza odredbe stavka 6., a riječi: „pred nadležnim upravnim sudom su suvišne (ujednačiti izričaj sa člankom 27., isto u člancima 37., 38., 39., 40. i 50.)

-    članak 39. – u stavku 1. točki 1. broj: „37.“ potrebno je zamijeniti brojem: „36.“

-    članak 41. – potrebno je doraditi izričaj odredbe stavka 2. (riječ: „Također“ potrebno je brisati)

-    članak 42. – u stavku 1. potrebno je radi preglednosti skratiti nabrajanje („…članaka 33., 36. do 40., isto u stavku 5.)

-    članak 43. – u točki 4. potrebno je preispitati pozivanje na članak 54. s obzirom da stavak 7. podstavak 2. ne postoji (isto u članku 44. stavku 1. točki 4.)

-    članak 47. – u stavku 3. radi se o uredbi iz članka 46. stavka 7. (ne 3.)

-    članak 53. – u stavku 7. radi se o poticajnom okviru iz stavka 6. (ne 5.)

-    članak 56. – u stavcima 1. i 2. riječi: „kada je to relevantno“ su suvišne i neprimjerene normativnom izričaju našeg pravnog sustava

-    članak 60. – u stavku 1. potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta točkama 9. i 10.

-    članak 63. – potrebno je odrediti što je sa pravilnikom iz članka 7. stavka 8. Nadalje, u stavku 6. radi se o analizi iz članka 55. stavka 14. (ne 15.).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac