Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o primaljstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 160


1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 29. sjednici, održanoj 24. rujna 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o primaljstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 160, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. srpnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

U članku 1. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na primalje na odgovarajući način primjenjuju se i na osobe sa zanimanjem: primalja-asistentica, primalja-prvostupnica, ginekološko-opstritička primalja, primalja primaljskog smjera, viša medicinska sestra primaljskog smjera i viša medicinska sestra ginekološko-opstritičkog smjera.
Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisi koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira je su li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.“

Obrazloženje:

Imajući u vidu da je razvidno kako se ovaj Zakon odnosi na primalje i na sve osobe sa navedenim zanimanjima, objedinjuju se odredbe stavka 2. i 3. Istodobno, razvidno je kako je predlagatelj pokušao, ali nedosljedno urediti izričaj kako bi bilo razvidno da se izrazi koji imaju rodno značenje navedu u muškom i ženskom rodu. Iako je prema pravilima nomotehnike to nepotrebno, predlaže se tu materiju obuhvatiti na način kako je to uređeno amandmanom kojim se mijenja stavak 3. ovoga članka.

II. Na članak 7., 13., 14. i 15.

U članku 7. stavku 1. i 2., članku 13. stavku 1. i 2., članku 14. stavku 3. i članku 15. stavku 2. riječi: „primalje-astitenti/ice“ i „primaljski/a prvostupnik/ca“ u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se na odgovarajući način riječima: „primalja-asistentica“ i „primalja-prvostupnica“.

Obrazloženje:

Obrazloženje sadržano u amandmanu na članak 1.

III. Na članak 25.

U članku 25. stavku 3. riječi: „koje obavljaju svoju djelatnost obvezno se“ zamjenjuju se riječima: „se obvezno“.

Obrazloženje:

Razvidno je da se sve primalje i osobe izjednačene s njima najprije moraju učlaniti u komoru, biti upisane u registar, dobiti odobrenje za obavljanje djelatnosti primaljstva, pa tek onda imaju pravo obavljati tu djelatnost. Radi toga, se amandmanom uređuje izričaj.

IV. Na članak 27.

U članku 27. točki 9. i 10. riječ: „djelatnost“ zamjenjuje se riječima: „pojedine poslove iz djelatnosti“.

Obrazloženje:

Gotovo je nemoguće utvrditi cijenu bilo koje djelatnosti, dakako radi se o cijeni za pojedine poslove, radnje ili usluge iz određene djelatnosti. Sukladno tomu uređuje se izričaj.

V. Na članak 31.

U članku 31. stavku 1. i 2. riječi: „struci primalja“ zamjenjuju se riječima: „obavljanju djelatnosti primaljstva“.

Obrazloženje:

Dorađuje se izričaj.

VI. Na članak 37.

U članku 37. riječi: „danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju“ zamjenjuju se riječima: „na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju“.

Obrazloženje:

Dorađuje se izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik