Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 347

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 75. sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 347, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

„U Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, br. 108/95. i 56/10.) iznad članka 23. naziv poglavlja mijenja se i glasi: „PREKRŠAJNE ODREDBE“.

U članku 23. stavku 1. riječi: „od 10.000,00 do 40.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 1.320,00 do 5.300,00 eura“.

U stavku 2. riječi: „od 3.000,00 do 10.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 390,00 do 1.320,00 eura“.“

II. Na članak 2.

Članak 2. briše se.


Obrazloženje amandmana I. i II.

Nomotehnički se dorađuje izričaj, jer potrebno je obuhvatiti jednim člankom sve promjene koje se vrše kod određenog članka (bilo nazivi iznad članka bilo promjene u samom članku). 

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac