Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 678

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 97. sjednici održanoj 17. svibnja 2007., raspravljao je o Prijedlogu zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 678, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. travnja 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor daje primjedbe i prijedloge kako bi ih predlagatelj razmotrio i svojim amandmanima otklonio manjkavosti na koje se ukazuje a odnose se na:

 - na članke 2., 7., 12., 23. i 65.- pored pokušaja da se odrede biocidni pripravci odnosno aktivne tvari dopuštene za uporabu u biocidnim pripravcima iz navedenih odredaba nije razvidno radi li se o popisu ili registru tih tvari odnosno pripravaka. Istodobno nije razvidno tko te popise odnosno registre donosi ili se oni sami utvrđuju jer je to na jednom mjestu dano kao ovlast nadležnom ministru dok u drugom slučaju se rabi izričaj da se ti popisi ''nakon donošenja odluka na razini Europske unije'' objavljuju i u ''Narodnim novinama''.

 - na članak 2. u točki 11. upitno je određenje da se stavljanjem na tržište smatra i odlaganje u otpad biocidnog pripravka

 - na članak 7., 10., 14. i dr. – odredbom članka 7. stavka 3. utvrđeno je da će ministar propisati potrebnu dokumentaciju i  postupke glede utvrđivanja aktivnih tvari odnosno biocidnih pripravaka, njihovo ocjenjivanje i stavljanje na tržište. Međutim u narednim odredbama ponavlja se, odnosno utvrđuje ovim Zakonom potrebna dokumentacija i postupak. Čak se u članku 10. stavku 6. ponovo određuje da će sadržaj dokumentacije pravilnikom propisati ministar. Istodobno u članku 10.
stavku 5. govori se o dostatnosti zahtjeva a u stavku 6. o potpunosti. Također u stavku 7. nije razvidno o čijoj se suglasnosti radi  u postupku dostave sažetka dokumentacije.

 - na članak 11. i 13. - nije razvidno radi li se o jednim načelima ocjenjivanja ili dvije vrste načela jer se u postupku za aktivne tvari rabi pojam jedinstvena načela a u postupku za biocidne pripravke navode se opća načela

- na članak 22. – trebalo bi se odrediti broj ili najveći broj članova navedenog povjerenstva

- na članak 27. – u odredbi stavka 1. potvrđuje se da privremenu zabranu kao zaštitnu mjeru donosi ministar ali u stavku 2. se utvrđuje da ministarstvo obrazlaže svoju odluku

- na članak 37. – na nerazvidan način je u stavku 5. i 6. utvrđeno na što deklaracija ''mora jasno jednoznačno ukazivati'' odnosno ''što se na deklaraciji obvezno navodi''

- na članak 40. – predlaže se preispitati dali se u smislu ovoga Zakona može poistovjetiti pojam ''reklamiranja'' i pojam ''oglašavanje'' jer se rabe oba pojma (članak 18.)

- na cijeli tekst – u pojedinim odredbama za isti pojam rabi se različiti izričaj primjerice: postupak po zahtjevu – obrada zahtjeva, unutar Europske unije – države članice – na razini Europske unije, povlačenje s popisa – ukidanje uvrštavanja, prijam – pristupanje – punopravno članstvo i slično.

4. Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti i sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskog sabora da obavi redakciju teksta ovoga Zakona prije njegove objave u ''Narodnim novinama''

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo. 
   

 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik