Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 278

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 9. veljače  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 278, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. siječnja 2018.

2.Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4.Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE


I. Na članak 1., 9. i 96.

U članku 1.stavku 2., članku 9. stavku 1. točki 3. i članku 96. stavku 3. riječi: „na temelju njega“ zamjenjuju se riječima: „na temelju ovoga Zakona“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.


II. Na članak 3.

U članku 3. stavku 2. točki 3. zagrada i riječi: „u daljnjem tekstu: Agencija“ brišu se.

Obrazloženje

Briše se suvišan dio teksta s obzirom da se naziv Agencije ponovo skraćuje u točki 11. gdje se i definira samo značenje navedene Agencije.


III. Na članak 6.

U članku 6. stavku 1. riječi: „takvih odluka i rješenja“ brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Protiv odluka i rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.“

Obrazloženje

Briše se suvišan dio teksta i nomotehnički se dorađuje izričaj.


IV. Na članak 20.

U članku 20. u stavku 1. riječi: „Ne dovodeći u pitanje odluke nadzornog odbora iz članka 22. ovoga Zakona, neovisni“ zamjenjuju se riječju: „Neovisni“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj, jer ako se nečije odluke u određenim situacijama dovode u pitanje a uređuju se zakonom onda se to propisuje kao iznimka.


V. Na članak 45.

U članku 45. stavku 5. riječi: „koje je pribavilo“ zamjenjuju se riječima: „uz prethodno“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.


VI. Na članak 84.

U članku 84. stavku 4. riječ: „zaprimljene“ zamjenjuju se riječju: „dostave“.

U stavku 10. riječi: „uvažavajući mišljenje“ zamjenjuju se riječima: „u skladu s mišljenjem“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.


VII. Na članak 88.

U članku 88. stavku 7. riječi: „nezadovoljnu stranu“ zamjenjuju se riječima: „podnositelja prigovora“.

U stavku 8. riječi: „nezadovoljna strana nije zadovoljna“ zamjenjuju se riječima: „podnositelj prigovora nije zadovoljan“.

Obrazloženje

Pravno i nomotehnički se dorađuje izričaj.


5. Pored utvrđenih amandmana Odbor daje i slijedeće primjedbe i prijedloge da ih predlagatelj razmotri i svojim amandmanima otkloni manjkavosti na koje se ukazuje, a odnose se na:

- kroz cijeli tekst prijedloga potrebno je ujednačiti izričaj „nezadovoljna stranka“ / „nezadovoljna strana“, također potrebno je kod nabrajanja obveza, zabrana mjera, uvjeta, zadataka izbjegavati izričaje poput „osobito“ i „posebno“ jer su suvišni i neprimjereni normativnom dijelu propisa

- članak 67. – u stavku 5. i 9. potrebno je preispitati izričaj samih odredaba jer nije primjeren zakonskom tekstu u pravnom i nomotehničkom smislu

- članak 112. i 113. – odredbe članka 112. stavka 11. i članka 113. stavka 11. i 12. ne pripadaju prijelaznim i završnim odredbama

6. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 
Marija Jelkovac