Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 101

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 14. sjednici održanoj  8. travnja 2021. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja detaljno je prezentirao razlike između rješenja koja se predlažu ovim Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona te razloge zbog kojih su te razlike nastale kao i razloge neprihvaćanja dijela primjedbi, prijedloga i mišljenja danih na Prijedlog zakona.

U raspravi na Odboru upozoreno je na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-663/2020 od 23. ožujka 2021. godine („Narodne novine“, br. 32/21.) kojom se ukidaju članci 29. stavak 1. i 30. stavak 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14., 116/18. i 25/20.) s danom 15. rujna 2021. godine. Navedenim odredbama regulirano je da odluku o sklapanju ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade i odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade natpolovičnom većinom glasova koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju vlasnika. Budući da nije jasno kako će se postići natpolovična većina računanjem po dva kriterija te ima li koji od ta dva kriterija prednost, ove odredbe podložne su različitim tumačenjima i posljedično problemima u njihovoj praktičnoj primjeni. Stoga je izražen prijedlog da se ovo pitanje riješi u sklopu ovih izmjena i dopuna Zakona o energetskoj učinkovitosti na način da se Odbor definira svojim prijedlogom izmjena Zakona.

Nastavno na ovo pitanje predstavnik predlagatelja istaknuo je da je Odbor za zakonodavstvo predložio amandman kojim se mijenja članak 29. stavak 1. na način da odluku od sklapanju ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade, s pružateljem energetske usluge suvlasnici zgrade donose temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima. Ujedno je predložen amandman kojim se mijenja članak 30. stavak 2. na način da odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima. Predlagatelj je ujedno naglasio da podržavaju navedene amandmane te su isti od strane Odbora ocijenjeni dobrim rješenjem.

U nastavku rasprave zatražena su dodatna tumačenja primjene odredbi kojima se stranke obveznice dodatno potiče da mjere ostvarenja ušteda energije provode kod krajnjih korisnika koji su u riziku od energetskog siromaštva na način da financijska sredstva koriste u svrhu smanjenja energetskog siromaštva u kućanstvima kao i za pomoć kućanstvima u slučaju proglašenja katastrofe. Ovdje je posebice naglašeno da je katastrofa proglašena samo za područje Banovine  pogođeno snažnim potresom te se otvara pitanja primjene ove odredbe na Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju koje su također pogođene potresom kao i u slučajevima drugih prirodnih nepogoda. Stoga je izražen prijedlog da se uz kriterij proglašenja katastrofe uključi i kriterij prirodnih nepogoda.

Predstavnici predlagatelja obrazložili su da se predloženim odredbama referira na energetsko siromaštvo općenito te ujedno dodatno apostrofira katastrofa radi situacije na Banovini gdje je zbog te iznimne situacije struja bila plaćena svima. Istaknuto je da je nepotrebno predloženim Zakonom taksativno navoditi sve potencijalne situacije budući da će se strankama obveznicama na način utvrđen Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti uvažiti smanjenje obveze za sva njihova ulaganja u svrhu smanjenja energetskog siromaštva. U slučaju donacija koje će se karakterizirati kao energetsko ulaganje u energetsko siromaštvo, uključivo i situacije kada nije proglašena katastrofa, za iste će sukladno metodologiji utvrditi ekvivalentna vrijednost uštede koja će biti nadoknađena posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (alternativne mjere). Primjerice ako stranke obveznice doniraju u Fond solidarnosti za obnovu Grada Zagreba isto će biti prihvaćeno kao energetska ušteda. Sve što se obnavlja se Zagrebu ući će u energetsku učinkovitost jer je pretpostavka da će standardi biti dovoljno dobri odnosno da će se u odnosu na prijašnje stanje moći opravdati.

U raspravi je dodatno naglašena važnost stvaranja svih pretpostavki za istovremenu provedbu obnove nakon potresa i energetske obnove.
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i  1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Sandru Benčić, predsjednicu Odbora.   

PREDSJEDNICA ODBORA
Sandra Benčić