Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, prvo čitanje, P.Z.E. 182

      Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 19. sjednici održanoj 27. rujna  2017. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2017. godine.
 
      Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

      U uvodnom obrazloženju državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode istaknuo je da se predloženim Zakonom vrši usklađivanje s Direktivom 2014/52/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, Direktivom 2013/30/EU o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti, Direktivom 2010/75/EU o industrijskim emisijama, Direktivom 2004/35/EZ o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu te Uredbom o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Donošenjem Prijedloga zakona izbjegava se podnošenje eventualnih tužbenih postupaka od strane Europske komisije protiv Republike Hrvatske te se otklanjaju prepreke za korištenje sredstava iz europskih fondova za buduće razdoblje planirano Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine.
 
      Novim zakonom jasnije se uređuju pojmovi štete u okolišu, djelatnosti opasne za okoliš, vrste i izuzeća od odgovornosti te obveze osiguranja raspoloživih sredstava za naknade štete. Nadalje, predložena je dopuna sadržaja Plana intervencija u dijelu koji se odnosi na mjere za smanjenje šteta u morskom okolišu. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona se dodatno uređuju odredbe kojima se reguliraju obveze i postupanje operatera po pitanju okolišne dozvole - zahtjev i  sadržaj okolišne dozvole, odredbe za razmatranje okolišne dozvole po službenoj dužnosti, te u području prekograničnog utjecaja emisija postrojenja. području prekograničnog. Naglašeno je također,  da je dijelu procjene zahvata  na okoliš u cijelosti je ugrađena odredbe Direktive 2014/52/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš.

      U raspravi koja je potom uslijedila uočeno je da treba razlikovati pojam onečišćenja i zagađenja. Naime u ovom Prijedlogu zakona stalno se koristi pojam onečišćenje, međutim postoji razlika između ta dva pojma. Zagađenje nastaje ako se emitiraju više razine tvari koja zagađuju i pri tom nastaju nepopravljive štete u okolišu, a onečišćenje nastaje kada se emitiraju niže koncentracije tvari koje onečišćuju okoliš. Predstavnik predlagatelja složio se je sa sugestijom i naglasio da će to biti ispravljeno u novom Zakonu o zaštiti okoliša koji je u pripremi.
 
      Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova „za“)  odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

    1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
    2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio, Mihaela Zmajlovića  predsjednika Odbora. 


     
PREDSJEDNIK ODBORA

Mihael Zmajlović