Odbor za zaštitu okoliša

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 49

Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravio je, na 1. sjednici održanoj 25. travnja 2008. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 
Odbor za zaštitu okoliša, na temelju svoje nadležnosti iz članka 84.a. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni Konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio da Zakon o zaštiti zraka po svojoj strukturi predstavlja okvirni zakon kojim se uređuje upravljanje i procjenjivanje kakvoćom zraka te da je temeljem njega donesen niz provedbenih propisa kojima se ovo područje usklađuje s pravnom stečevinom EU. Tijekom tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona od strane RH potvrđeni su međunarodni ugovori iz područja zaštite klimatskog sustava i emisija stakleničkih plinova čija provedba zahtijeva određene izmjene Zakona o zaštiti zraka. Ujedno se predloženim izmjenama i dopunama u Zakon prenose elementi direktiva te vrši usklađenje sa Zakonom o zaštiti okoliša donesenim u 2007. godini.  
U raspravi na Odboru posebno je ukazano na pitanje kakvoće zraka u Sisku, Kutini i Rijeci te je istaknuta potreba uvođenja mjerenja satnih (umjesto dnevnih) razina amonijaka i sumporovih spojeva. Ujedno je od predlagatelja zatraženo dodatno pojašnjenje vezano uz sustav obavješćivanja javnosti kod prekoračenja dozvoljenih vrijednosti te mogućnost uvođenja ekološke rente. 
Vezano uz pitanje onečišćenja zraka iz Rafinerije nafte Sisak i zaključak donesen na 25. sjednici Hrvatskoga sabora u travnju 2007. godine, predstavnik predlagatelja istaknuo je da je pripremljeno izvješće o rezultatima provedbe predloženih mjera za proteklu godinu te će biti dostavljeno Odboru za zaštitu okoliša.  
Ujedno je, polazeći od činjenice da energetika emitira visok postotak stakleničkih plinova, raspravljano o trendovima potrošnje energije u Republici Hrvatskoj, pitanjima ispunjenja ograničenja Kyotskog protokola, emisijama stakleničkih plinova te povećanju udjela obnovljivih izvora energije. U tom je kontekstu istaknuta potreba dostavljanja „Nacrta strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske“ na razmatranje Odboru za zaštitu okoliša prije stavljanja navedene Strategije u proceduru donošenja.
Tijekom rasprave istaknuta je važnost izrade kvalitetnih projekata te izvedbe sustava otplinjavanja kod sanacije odlagališta otpada u cilju preveniranja pojave prekoračenja koncentracije metana iznad graničnih vrijednosti. 
U raspravi je ujedno ukazano na pitanje složenosti metode valorizacije prizemnog ozona te važnost komunikacije s javnošću vezano uz ovu problematiku.
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marijana Petir, a u slučaju njezine eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestiteljicu se određuje dr.sc. Mirela Hoy, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

                     Marijana Petir