Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo, prvo čitanje, P.Z. br. 804

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na svojoj 83. sjednici Odbora održanoj 16. siječnja 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo, prvo čitanje, P.Z. br. 804, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. studenoga 2019. 
Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula kako se izradi ovog Prijedloga zakona pristupilo uvažavajući sve prisutniju specifičnost postupaka u kojima se imenuje poseban skrbnik, posebno u odnosu na djecu, ali i odrasle koje Centar za posebno skrbništvo (u daljnjem tekstu: Centar) zastupa. Za kvalitetnu zaštitu njih i njihovih prava izrazito je važno spriječiti njihovu sekundarnu traumatizaciju u postupanjima prilikom pribavljanja mišljenja. Sada u Centrima djecu i odrasle osobe u posebno propisanim slučajevima zastupaju pravnici s pravosudnim ispitom i dodatnim kompetencijama za komunikaciju, posebno s djecom. S tim u vezi, nameće se potreba zapošljavanja drugih stručnih radnika s posebnim iskustvom, znanjem, kompetencijama i vještinama u pogledu komunikacije i pribavljanja mišljenja. Sukladno navedenom, Prijedlogom zakona uređuje se da stručne radnike, osim pravnika s položenim pravosudnim ispitom, čine i socijalni radnik i psiholog s položenim stručnim ispitom.

Radi kvalitetnije zaštite prava djece i odraslih koje Centar zastupa propisani su uvjeti glede stručnih radnika u pogledu potrebnih godina radnog staža, dodatnih edukacija za pravnike te radnog iskustva u području rada s djecom i/ili odraslim osobama i stručnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za komunikaciju i pribavljanje mišljenja djeteta i odrasle osobe za socijalne radnike i psihologe.

Tijekom rasprave članovi Odbora izrazili su zadovoljstvo Prijedlogom zakona, prvenstveno u pogledu zapošljavanja stručnih radnika  jer je trenutno najveći problem Centara za posebno skrbništvo potkapacitiranost, a broj predmeta se povećava. Pohvaljena je i najava otvaranja nove četiri podružnice u Virovitici, Zadru, Puli i Varaždinu. Smatraju da je ovaj institut dobro zamišljen te predstavlja pomak nabolje.  Pravobraniteljica za djecu izrazila je bojazan kako ovakav način predstavlja samo formalni institut zaštite djece te smatra kako uloga posebnog skrbnika nije shvaćena jer njegova uloga nije samo prisustvovanje ročištima nego i neposredni kontakt s djetetom i procjena najboljeg interesa djeteta. Iz Hrvatske udruge socijalnih pedagoga izraženo je nezadovoljstvo jer  struka socijalnih pedagoga nije uključena Prijedlogom zakona u stručne radnike koji bi se zapošljavali u Centrima za posebno skrbništvo s obzirom na to da je srž njihove izobrazbe upravo komunikacija s djecom.


Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (7 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju  da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.                                                
                                                                         

 PREDSJEDNICA  ODBORA
 
                                                                 doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med.