Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 822

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na svojoj 85. sjednici Odbora održanoj 29. siječnja 2020. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 822, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. siječnja 2020. 

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
 
Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula kako se ovim Prijedlogom zakona vrši daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije na način da se prenosi Direktiva (EU) 2018/958 o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Direktiva utvrđuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji, a rok za usklađivanje s Direktivom je do 30. srpnja 2020. godine. 

Kako je predlagateljica istaknula, zdravstvenim profesijama dodijeljen je poseban status, jer se osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi mora uzeti u obzir kod ocjenjivanja proporcionalnosti uvjeta za zdravstvene profesije. Nadalje, izričito se propisuje da je nadležno tijelo dužno priznati dokaze o stručnoj kvalifikaciji za doktora dentalne medicine izdane u Talijanskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Saveznoj Republici Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj Republici i Rumunjskoj doktorima dentalne medicine koji su započeli studij na ili prije datuma navedenog u Prilogu V. Direktive. Također, propisuje se da potvrda koja se prilaže dokazu o stručnoj kvalifikaciji treba potvrditi i da je osoba stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljala dentalnu djelatnost.

U raspravi, članovi Odbora složili su se da će Prijedlog zakona svakako povećati mobilnost stručnjaka i osigurati slobodu pružanja usluga, dok se ograničenja pristupu reguliranim profesijama mogu opravdati ciljevima od javnog interesa. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (9 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

zaključka

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju  da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.                                                

PREDSJEDNICA  ODBORA
 
doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med.