Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, prvo čitanje, P. Z. E. br. 127

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na 17. sjednici Odbora održanoj 9. travnja 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, prvo čitanje, P. Z. E. br. 127, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021.
Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da je cilj izmjena i dopuna Zakona o volonterstvu njegovo usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva te otklanjanje postojećih prepreka vezanih uz primjenu trenutno važećeg Zakona.
 
Prijedlogom zakona definiraju se pojmovi važni za volonterstvo: pojam volontiranja poslovnog subjekta kao i pojam koordinatora volontera koji u organizacijama ima značajnu ulogu za učinkovito upravljanje volonterskim programom te pojam programa volonterskog centra kao i način njegova financiranja. 
Nadalje, olakšava se primjena Zakona organizatorima volontiranja, unaprjeđuje se efikasnost budućih saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, stvara povoljnije okruženje za volontiranje te doprinosi povećanju stupnja aktivnog sudjelovanja građana u društvu. S obzirom na to da je volonterstvo područje koje se brzo razvija, trenutno važeći Zakon o volonterstvu u pojedinim dijelovima otežava provedbu novih inicijativa u volontiranju.
U raspravi, članovi Odbora pohvalili su ove zakonske izmjene smatrajući da će se donošenjem ovog zakona doprinijeti jednostavnijoj provedbi inicijativa u volontiranju, olakšati rad volonterskih centara te omogućiti veća zaštita djece i drugih osjetljivih skupina. Imenovani član Odbora, ujedno predsjednik Hrvatske liječničke komore, naglasio je kako Komora često zaprima upite za volontiranje u liječništvu. Međutim, u vezi reguliranja volonterskog obavljanja liječničke djelatnosti, kao i drugih reguliranih zdravstvenih profesija, nailaze na određene nejasnoće i teškoće u obavljanju. S tim u vezi smatra da je obveza sklapanja ugovora (prema institucijama) preširoko postavljena te da bi možda trebalo razmisliti da se ta obveza pisanog ugovora definira samo za dugotrajno volontiranje (duže od tri mjeseca).

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (12 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći 

z a k lj u č a k

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju  da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.             
                                                                  


PREDSJEDNICA  ODBORA             
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.