Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2020. godinu

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 29. (elektroničkoj) sjednici održanoj 29. lipnja 2021. raspravljao je o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pravobraniteljica za djecu aktom od 30. ožujka 2021.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt. 

U svom Izvješću pravobraniteljica za djecu navela je podatke za 2020., prema kojima je Ured pravobraniteljice zaprimio 1923 novih prijava, pritužbi, upita i zahtjeva vezano uz povredu pojedinačnih prava djece, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10 posto. Uz nove prijave nastavili su postupati u 574 predmeta koji su preneseni iz prethodnih godina, uglavnom zbog složenosti i specifičnosti problematike koja zahtijeva višegodišnje praćenje. Uz navedeno, Ured je radio i na 1158 predmeta koji se odnose na opće inicijative, izvješća, suradnju s državnim i međunarodnim institucijama i medijima, održavao stručne sastanke, konferencije, projekte i obradu stručnih tema.

Zbog epidemije Covida-19 i primjene epidemioloških mjera te razornih potresa koji su pogodili Zagreb i okolne županije, mnoge obitelji susrele su se s dodatnim izazovima i teškoćama, što je sve ostavilo posljedice na djeci, a osobito je teško pogodilo pojedine skupine djece. Uvođenje nastave na daljinu otežalo je ostvarivanje prava na obrazovanje djeci koja nisu imala uvjete za nastavu putem interneta i televizije. Djeca s teškoćama u razvoju ostala su bez škola i vrtića te bez drugih usluga koje dobivaju u posebnim ustanovama (npr. usluge fizioterapeuta, logopeda, radnog terapeuta, psihosocijalne podrške, rane intervencije i sl.), ali i bez prijatelja.

U pregledu dobivenih prijava u 2020. godini i dalje dominiraju prijave u području osobnih prava djece, ali s obzirom na sve poteškoće u sustavu obrazovanja, ne čudi da se u području obrazovanja bilježi više od 100 novih prijava u odnosu na prethodnu godinu. Najviši godišnji porast u pojedinom području povreda prava djece, zabilježen je u području pravosudno-zaštitnih prava, čak 42 posto. Uglavnom je riječ o pritužbama na postupanje policijskih službenika, djelatnika centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika, sudova i državnog odvjetništva te s tim u vezi broj pritužbi i njihova priroda ukazuju na potrebu za senzibilizacijom službenih osoba za prava i potrebe djece. Značajno su porasle i prijave u područjima socijalnih prava (62 prijave) i zdravstvenih (162 pojedinačne prijave), jer se epidemija koronavirusa odrazila i na ostvarivanje zdravstvenih prava djece u pogledu dostupnosti, uvjeta u kojima su usluge pružane i neizvjesnosti zbog otkazivanja termina.

S obzirom na to da je u 2020. većina djece, kojoj je to bilo dostupno, bila uz internet više nego ikada do sada, njihov cjelokupni život, od obrazovanja do aktivnosti slobodnog vremena i druženja, preselio se u digitalno okružje. Pravobraniteljica stoga smatra da se prava djece u digitalnom okružju nameću kao ključna tema, kojoj se trebaju posvetiti nadležni resori i koja trebaju naći svoje mjesto u novoj Strategiji za prava djece u RH. U svojim preporukama predlaže i odlučnije mjere i aktivnosti u svim sustavima, a također se zalaže i za unapređenje pravne regulative i osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova, čiju najavu u 2021. pozdravlja.

Članovi Odbora pohvalili su i podržali predmetno Izvješće te su većinom glasova (11 „za“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2020. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio  Renatu Sabljar-Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti, prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.