Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Prijedlog odluke Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a u svezi  s člankom 110. stavkom 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 79/06. i 105/06. – ispravak) Hrvatski sabor na sjednici održanoj ____ donio je


ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA


I.

Za predsjednika Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuje se:

- izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš


II.

Za članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuju se:

- Gordan Bosanac
- doc. dr. sc. Josip Čerina
- Albert Jurišić
- Krešimir Margaletić
- prof. dr. sc. Nikola Mijatović
- Nenada Vukman


III.

Ova Odluka objavit će se u «Narodnim novinama», a stupa na snagu danom donošenja.

 


       PREDSJEDNIK HRVATSKOGA
        SABORA

  Božo Petrov, v.r.

 


Obrazloženje:

Uz točku i. i II.
Na temelju odredbe članka 3. Odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (NN br. 46/07), a u svezi sa člankom 110.  Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 79/06. i 105/06. – ispravak), Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 9. saziva Hrvatskoga sabora, na 4. sjednici održanoj 8. prosinca 2016., utvrdio je tekst Javnog poziva za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija koji je objavljen u „Narodnim novina“ br. 120/16., od 21. prosinca 2016.
U tekstu Javnog poziva utvrđen je rok od 15 dana za dostavu kandidatura, koji je istekao 5. siječnja 2017.
Na 9. sjednici Odbora, održanoj 16. veljače 2017. Pododbor (osnovan zaključkom na  4. sjednici Odbora 8. prosinca 2016.) je, nakon provedene analize svih kandidatura, sačinio Izvješće o prijedlozima kandidata za predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, s kojim je upoznao Odbor.
U izvješću je utvrđeno da su u roku zaprimljene 32 kandidature. Od 32 zaprimljene kandidature, 30 kandidatura je utvrđeno pravodobnim i potpunim, odnosno pravovaljanim, dok je u 2 kandidature utvrđen formalni nedostatak pri dostavi tražene dokumentacije, te su iste kandidature utvrđene nepravovaljanim.
Odbor je, nakon usmenog iznošenja predmetnog Izvješća, jednoglasno, s 9 glasova «ZA», prihvatio Izvješće Pododbora od 9. veljače 2017. o prijedlozima kandidata za predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.
Ujedno, također jednoglasno, s 9 glasova «ZA», Odbor je usvojio zaključak da se s 30 kandidata/kandidatkinja čije kandidature su utvrđene pravovaljanim, nastavi postupak za utvrđivanje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.
Na 11. sjednici Odbora održanoj 17. ožujka 2017., s 10 glasova «ZA» i 1 glas «PROTIV», Odbor je utvrdio Prijedlog za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija u sljedećem sastavu: izv. prof. dr.sc. Krunoslav Antoliš, za predsjednika Vijeća, Gordan Bosanac, dr.sc. Josip Čerina, Albert Jurišić, Krešimir Margaletić, prof. dr.sc. Nikola Mijatović i Nenada Vukman, za članove Vijeća.


Uz točku III.
Određuje objava i stupanje na snagu ove Odluke.


Klasa:
Urbroj:
Zagreb, _______ 2017.