9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici odlukama od 28. listopada 2016. i 11. studenoga 2016. formirao Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Interparlamentarna unija (IPU) osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. Danas ona okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata, koji u svom radu razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, doprinose promicanju zaštite ljudskih prava i pomažu u konsolidaciji predstavničkih institucija širom svijeta. IPU danas okuplja 178 parlamenata i 12 pridruženih članova.

Hrvatski sabor sudjeluje u radu Interparlamentarne unije od 7. rujna 1992. kada je osnovana Nacionalna grupa Hrvatskoga sabora pri IPU. Prema Odluci o osnivanju, poslove stalnog izaslanstva Hrvatskog sabora pri Interparlamentarnoj uniji obavlja Izvršni odbor Nacionalne grupe.