Pregled europskih poslova u 9. sazivu Sabora

U 9. sazivu Sabor je nastavio sudjelovati u europskom zakonodavnom procesu u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i svojim Poslovnikom kao i temeljem ovlasti nacionalnih parlamenata koje proizlaze iz odredbi prava Europske unije.  

Sabor je redovito nadzirao rad Vlade raspravljajući o izvješćima sa svih održanih sastanaka Europskog vijeća. Odbor za europske poslove i matična radna tijela razmatrala su pojedina izvješća sa sastanaka Vijeća Europske unije kao i stajališta Republike Hrvatske o pojedinim prijedlozima akata, a u tri slučaja Odbor za europske poslove sudjelovao je u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije Europske unije.

Također, Hrvatski sabor i u uvjetima članstva usklađuje zakonodavstvo s pravom Europske unije putem zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije, u čijem donošenju u institucijama Unije Hrvatska sudjeluje, te je u 9. sazivu donio 207 zakona.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji također je oblik ostvarivanja utjecaja nacionalnih parlamenata na postupak donošenja odluka na europskoj razini slijedom čega su zastupnici u Hrvatskome saboru u 9. sazivu sudjelovali na 156 sastanaka u okviru međuparlamentarne suradnje. 

Hrvatski sabor je kao nacionalni parlament države članice Europske unije nositelj parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. slijedom čega su europske aktivnosti zastupnika u 9. sazivu značajno bile povezane s pripremom i provedbom aktivnosti koje proizlaze iz parlamentarne dimenzije.  Kalendar parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja predviđao je održavanje pet međuparlamentarnih konferencija i sastanaka (četiri u Zagrebu i jedna u Bruxellesu). 

Međutim, uslijed okolnosti pandemije Covida-19 i otkazivanja međunarodnih aktivnosti u institucijama Unije i državama članicama Hrvatski sabor je organizirao samo tri konferencije. 

No, Hrvatski sabor odnosno Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je unatoč otkazivanju 6. sastanka Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG) odlučio, u svojstvu supredsjedatelja Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola, provesti proceduru nadzora nad aktivnostima Europola elektroničkim pisanim putem, u skladu s odredbama čl. 12. i 51. Uredbe o Europolu.

U odnosu na otkazani plenarni sastanak COSAC-a, Odbor za europske poslove je u suradnji s članovima Trojke proveo proceduru usvajanja 33. polugodišnjeg izvješća COSAC-a, a na prijedlog Odbora putem videokonferencije održat će se 16. lipnja 2020. izvanredni sastanak predsjednika odbora COSAC-a.

U nastavku su prikazani statistički podaci o aktivnostima Hrvatskoga sabora koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u 9. sazivu od 14. listopada 2016. do 18. svibnja 2020.

 

Izvješćivanje o sastancima Europskog vijeća

Izvješćivanje o sastancima Europskog vijeća

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

Izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u protekloj godini

 

 

-

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

Izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća

 

1

3

2

2

-

8

 

Izvješćivanje o sastancima Vijeća Europske unije

Izvješćivanje o sastancima Vijeća Europske unije

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Izvješćivanje na sjednici Odbora za europske poslove (zajedničkoj sa matičnim radnim tijelom)

 

 

2

 

2

 

1

 

-

 

1

 

6

Dostavljena stajališta Vlade za sastanke Vijeća Europske unije

 

-

68

76

59

2

205

 

Izvješćivanje po ministarstvima

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 

1

2

-

-

-

9

Ministarstvo poljoprivrede

 

1

-

1

-

1

7

 

Razmatranje stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije

Radni programi za razmatranje stajališta Republike Hrvatske

 

 

Stajališta RH

(D.E.U.)

Mišljenja nadležnih odbora

Zaključci Odbora za europske poslove

 

Radni program za 2017.

 

38

43

38

Radni program za 2018.

 

42

52

33

Radni program za 2019.

 

25

23

32

Radni program za 2020.

 

-

-

-

UKUPNO

 

105

118

103

 

Tematske sjednice odbora o politikama Europske unije

Sjednice odbora

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Odbor za europske poslove

 

-

5

2

3

-

10

Odbor za financije i državni proračun

 

-

1

3

-

-

4

Odbor za poljoprivredu

 

-

2

-

-

-

2

Odbor za regionalni razvoj i fondove EU-a

 

-

1

1

1

-

3

Odbor za vanjsku politiku

 

-

-

2

-

-

2

Odbor za obranu

 

-

-

1

-

-

1

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

 

-

-

1

-

-

1

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

-

-

1

1

-

1

 

 

Rasprava o Nacionalnom programu reformi i Programu konvergencije

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za financije i državni proračun

 

-

1

1

1

1

4

 

Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije Europske unije

Provedeni postupci

 

 

 

  Podržani kandidat(i)

39. sjednica Odbora za europske poslove održana 14. prosinca 2018.

Postupak kandidature za suce Općeg suda pri Sudu Europske unije u mandatu 2019. – 2025.

Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

 

Prof. dr. sc. Tamara Perišin

43. sjednica Odbora za europske poslove održana 27. veljače 2019.

Postupak kandidature za člana Revizorskog suda u mandatu 2019. – 2025.

Ivana Maletić

52. sjednica Odbora za europske poslove održana 22. kolovoza 2019.

Postupak kandidature za člana Europske komisije u mandate 2019. – 2024.

Dubravka Šuica

 


Politički dijalog Europske komisije s nacionalnim parlamentima država članica Europske unije

Podnesci Hrvatskoga sabora u okviru političkog dijaloga s Komisijom

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Podnesci Hrvatskoga sabora

-

2

2

-

-

4

 

Podnesci prema odborima Hrvatskoga sabora

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Odbor za europske poslove

 

-

1

1

-

-

3

Odbor za poljoprivredu

-

-

1

-

-

1

 

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

 

-

1

-

-

-

1


 

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije

 

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Broj pravnih akata EU-a

183

711

773

553

172

2341

 

 

 

Usklađivanje zakonodavstva

Usklađeni zakoni

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Broj donesenih P.Z.E.

14

       50

       71

      47

25

207

 

 

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji

Sudjelovanje zastupnika Hrvatskoga sabora

u okviru međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Broj sastanaka

8

       46

      36

      51

15

156

 

 

Sudjelovanje zastupnika po sastancima

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

 

Sastanci u organizaciji EP-a / nacionalnog parlamenta države koja predsjeda Vijećem EU-a

 

 

4

 

21

 

23

 

20

 

3

 

71

Posjeti Hrvatskome saboru dužnosnika institucija EU-a i država članica EU-a

 

 

4

 

19

 

11

 

23

 

10

 

67

Sastanci u okviru makroregionalnih strategija EU-a

 

 

-

 

1

 

1

 

1

 

-

 

3

Sastanci u okviru Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

 

 

-

 

-

 

-

 

2

 

-

 

2

Ostali sastanci

-

5

1

5

2

13

 

 

5. prosinca 2019. – Zagreb – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i zastupnika s Konferencijom predsjednika Europskog parlamenta

9. siječnja 2020. – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića s predsjednikom EV-a Charlesom Michelom

9. siječnja 2020. – Zagreb/Hrvatski sabor – članovi Odbora za poljoprivredu sastaju se povjerenikom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Januszem Wojciechowskim

10. siječnja 2020. – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i zastupnika s članovima Europske komisije 

19. – 20. siječnja 2020. – Zagreb – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC)
24. siječnja 2020. – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet povjerenika Europske komisije za pravosuđe Didiera Reyndersa; sastanak s Odborom za europske poslove i Odborom za pravosuđe

27. siječnja 2020. – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet izaslanstva Odbora za proračune Europskog parlamenta; sastanak s Odborom za europske poslove, Odborom za financije i državni proračun i Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije

31. siječnja 2020. – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak izaslanstva Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) EP-a s članovima Odbora za ravnopravnost spolova HS-a

18. – 19. veljače 2020. – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2020. u okviru kojega se održala Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i međuparlamentarni sastanci odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun (BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a

2. – 4. ožujka 2020. – Zagreb – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP), u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem 

16. lipnja 2020. – Zagreb – Videokonferencijski izvanredni sastanak predsjednika odbora COSAC-a