Proračunski dokumenti Hrvatskoga sabora za 2024. godinu

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Posebni dio - izmjena (PDF, XLSX)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Opći dio (PDF, XLS)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Posebni dio (PDF, XLS)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Plan prihoda (PDF, XLS)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Plan rashoda (PDF, XLS)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Rashodi prema izvorima financiranja (PDF, XLS)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (PDF, XLS)

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - Račun financiranja (PDF, XLS)

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026. (PDF

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026. (PDF)