7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– provedbu potvrđenih međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava 
– načelna pitanja, prijedloge i mišljenja u vezi s ostvarivanjem odredbi Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima i temeljnim slobodama 
– ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda 
– ostvarivanje prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, i predlaganje mjera za ostvarivanje tih prava 
– međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne, prosvjetne i druge suradnje kada je to od interesa za pojedine nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i za hrvatske manjine u europskim državama 
– financiranje određenih potreba nacionalnih manjina 
– druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom. 

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađuje sa znanstvenim i stručnim te Vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju na području zaštite ljudskih i etničkih prava, s odgovarajućim radnim tijelima parlamenata drugih država te s inozemnim i međunarodnim tijelima koja djeluju na području zaštite ljudskih i etničkih prava. 

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađuje s radnim tijelima nadležnim za predstavke i pritužbe i s drugim radnim tijelima Sabora te može razmatrati i pitanja iz djelokruga tih radnih tijela, ako ocijeni da su važna za zaštitu ljudskih ili etničkih prava.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti